31 januari 2023

Voor internationale scholen in het PO en het VO kan specifieke bekostiging aangevraagd worden: bekostiging voor respectievelijk IGBO en IGVO.

Verschil IGBO en IGVO

Tot en met 2022 was het zo dat een IGVO, in aanvulling op de reguliere bekostiging voor deze onderwijssoort, geen nieuwkomersbekostiging kon aanvragen, terwijl een IGBO wel aanvullende bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen kon aanvragen (IGBO was niet uitgezonderd in de definitie van asielzoeker/overige vreemdeling zoals vermeld in de regeling personele bekostiging PO art. 32 ‘Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen’). Bij navraag hierover bij zowel DUO als LOWAN is dit destijds ook aan ons bevestigd.

Wijziging IGBO

Nu de vereenvoudiging van de bekostiging in het PO is doorgevoerd, viel ons iets op. Op het aanvraagformulier voor de eerste peildatum van 2023 is in de kleine lettertjes ineens vermeld dat de bekostiging niet mag worden aangevraagd voor leerlingen op een IGBO. Uit het doornemen van de wetteksten maken wij op dat er een kleine aanpassing in de definitie heeft plaatsgevonden. Hier zijn IGBO leerlingen vanaf 2023, net als leerlingen in het IGVO, uitgesloten voor nieuwkomersbekostiging. In de Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is een bijzinnetje opgenomen achter de voorwaarde ‘ingeschreven staat op het basisonderwijs’ (art 32 Regeling bekostiging personeel 2022-2023). In plaats daarvan is nu opgenomen ‘ingeschreven staat op het basisonderwijs, niet zijnde een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs als bedoeld in art. 85a WPO’.

IGBO en begroting Onderwijs

Diverse instellingen hebben tot op heden nieuwkomersbekostiging ontvangen voor leerlingen op het IGBO. Dit gaat soms om grote bedragen. Indien hier bij het opstellen van de begroting 2023 geen rekening mee is gehouden kan dit fors gevolgen hebben. Wij adviseren u daarom om vast te stellen in hoeverre in uw begroting rekening is gehouden met nieuwkomersbekostiging voor leerlingen in het IGBO.

Meer nieuwsitems