28 december 2022

Wat zijn de resultaten per sector in het onderwijs? Wij bieden u een overzicht en analyse: 

De resultaten van onderwijsinstellingen zijn nog nooit zo hoog geweest. Zoals te verwachten was, hebben de meeste onderwijsinstellingen door de extra beschikbaar gekomen rijksmiddelen fors positieve resultaten gepresenteerd.

De totale resultaten per sector:

Het ministerie van OCW heeft grote bedragen aan NPO-middelen en andere subsidies om corona-achterstanden weg te werken beschikbaar gesteld. Deze gelden werden veelal in 2021 verstrekt, maar waren (deels) bedoeld om ook in 2022 besteed te worden. In de jaarverslaggeving moesten deze gelden verantwoord worden in 2021. Omdat het in de vorm van normatieve rijksbijdragen beschikbaar gesteld was. De impact van deze keuze van de overheid is groot. De overschotten bedroegen op landelijk niveau € 1.745,8 mln. Het is de verwachting dat deze overschotten, als de NPO-gelden en dergelijke de komende jaren alsnog besteed worden, zullen leiden tot lagere c.q. negatieve resultaten in 2022 en volgende jaren.

Als we de overschotten relateren aan het totaal van de baten over 2021 c.q. het eigen vermogen per 1 januari 2021, dan ontstaat het volgende beeld:

Hieruit blijkt dat de overschotten in het hoger onderwijs relatief het grootst waren. De overschotten hebben ook een groot effect op het eigen vermogen. Landelijk gezien is het eigen vermogen door de grote overschotten met 12,3 % toegenomen. In het voortgezet onderwijs was de stijging van het eigen vermogen relatief gezien het grootst. In deze sector hebben de overschotten op de exploitatie zelfs geleid tot een toename van het eigen vermogen met ruim 22%.

Wilt u eens doorpraten over hoe dit zich verhoudt tot de situatie bij uw onderwijsinstelling? Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems