26 april 2022

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en de vertegenwoordigers van 7 sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs zetten op 22 april 2022 hun handtekening onder het Onderwijsakkoord. Dit akkoord betekent een verbetering van het salaris in het primair onderwijs. En verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ook is dit het vertrekpunt voor een bredere werkagenda. Deze wordt de komende jaren samen uitgewerkt en uitgevoerd om het personeelstekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs.

Hoger salaris

Leraren en ander personeel in het primair onderwijs gaan vanaf nu hetzelfde verdienen in een gelijkwaardige functie als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een investering van 919 miljoen euro. Dit zorgt voor een hoger salaris voor basisschoolleraren. Zij gaan er de komende jaren met gemiddeld 10 procent op vooruit, dat is een stijging van 5.300 euro per jaar op basis van een voltijdsalaris. Uiteraard zijn er grote individuele verschillen, maar alle leraren gaan er door het toepassen van de nieuwe salarisschalen dit jaar minimaal 4 procent op vooruit. Dat maakt het aantrekkelijker om in het onderwijs te gaan én blijven werken. Ook schoolleiders verdienen meer waardering, zij hebben een cruciale rol om met het lerarenteam te zorgen voor goed onderwijs. Het salaris voor schoolleiders in het primair onderwijs stijgt dit jaar met minimaal 5 procent en de komende jaren gemiddeld 11 procent.

Minder werkdruk

Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs is de werkdruk hoog en staan leraren voor grote uitdagingen. Daarom volgt dit schooljaar nog 300 miljoen euro als investering in de aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs. Zoals eerder in het primair onderwijs is gebeurd. De vakbonden en de VO-raad maken afspraken over de besteding, zodat het geld terecht komt waar het nodig is. Het geld kunt u bijvoorbeeld gebruiken om meer ondersteunend personeel aan te nemen. Zoals ook op basisscholen is gebeurd.

Extra tijd

Als je je vak goed wilt blijven uitoefenen, wil je je blijven ontwikkelen en bijscholen. Daar heb je tijd voor nodig. Leraren krijgen hier vanaf dit schooljaar extra ruimte voor. Hiervoor is structureel 118 miljoen euro beschikbaar. Ook voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs is extra geld voor professionalisering beschikbaar. Het onderwijs wordt ook geholpen met een heldere opdracht. De focus komt meer op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Het curriculum – wat leerlingen moeten kennen en kunnen – wordt zo snel mogelijk bijgesteld.

Extra toelage

Alle kinderen hebben goede leraren en schoolleiders nodig, maar voor de één is dit nog belangrijker dan voor de ander. Als je veel zorgen hebt bijvoorbeeld, omdat het thuis niet lekker loopt. Of als je extra hulp nodig hebt omdat je taal zo moeilijk vindt. Dan is het essentieel dat op jouw school voldoende leraren, schoolleiders en ondersteuners zijn, zodat ook jij eerlijke kansen krijgt en een stevige basis voor de toekomst bouwt. Op scholen met veel kwetsbare leerlingen, krijgt het onderwijspersoneel daarom een arbeidsmarkttoelage bovenop het salaris. Hiervoor waren middelen beschikbaar voor twee jaar, maar de overheid biedt nu ook na 2023 structureel geld om het aantrekkelijk te maken om op deze scholen aan de slag te gaan. De vakbonden en raden maken hierover nog een CAO-afspraak.

Gevolgen voor uw onderwijsinstelling

Dit akkoord heeft gevolgen voor uw begroting, bedrijfsvoering en verantwoording. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Neem contact op met uw relatiebeheerder of via onderwijs@vanreeacc.nl.

Meer nieuwsitems