8 januari 2016

Bestuurders die tijdelijk worden ingehuurd in de (semi)publieke sector moeten vanaf dag één een genormeerde vergoeding ontvangen. Na een jaar is deze gelijk aan de norm die van toepassing is volgens de Wet normering topinkomens (WNT).

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met deze regeling van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Als de maatregel definitief wordt, geldt er binnen de WNT een aangescherpte regeling voor de vergoeding van een tijdelijk ingehuurde bestuurder. Zo mag hij niet meer dan € 24.000 per maand verdienen tijdens de eerste zes maanden. Voor de volgende zes maanden mag hij niet meer verdienen dan € 18.000 per maand. Verder geldt er een maximumuurtarief van € 175. Momenteel valt de vergoeding voor interim-bestuurders nog onder de oude WNT-norm van 130% van het ministerssalaris als zij meer dan zes maanden werken in een periode van achttien maanden.

Met ingang van 1 januari 2016 bestaat de normering voor de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling uit twee onderdelen. Ten eerste geldt een maximum uurtarief van € 175. Daarnaast geldt voor deze twaalf kalendermaanden een bezoldigingsmaximum van maximaal € 252.000. Als in minder dan twaalf kalendermaanden wordt gewerkt dan is het bezoldigingsmaximum voor de gewerkte periode gelijk aan de som van € 24.000 per gewerkte kalendermaand voor de eerste zes maanden en € 18.000 per gewerkte kalendermaand voor de volgende maanden (maximaal 6). Na twaalf kalendermaanden is het toepasselijke bezoldigingsmaximum van toepassing. Zie ook het overzicht met bezoldigingsmaxima voor 2016 . De normbedragen zijn exclusief BTW.

Voorbeeld:

Voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking die in 8 kalendermaanden zijn functie vervult, mag voor maximaal (€ 24.000 maal 6 plus € 18.000 maal 2 = ) € 180.000 uitgekeerd worden. De verdeling van dit bedrag over de acht maanden is vrij. Zo mag ook per maand een gemiddeld maandbedrag van (€ 180.000 gedeeld door 8 = ) € 22.500 uitgekeerd worden. Gedurende de gehele periode geldt een maximum uurtarief van € 175.

Bron: Top Inkomens

Meer nieuwsitems