2 oktober 2019

ALPHEN AAN DEN RIJN – De rentabiliteit van scholen in het primair onderwijs is in 2018 aanzienlijk gedaald. Dit blijkt uit de Onderwijs Benchmark van Van Ree Accountants, de accountantsorganisatie met het hoogste aantal klanten in de sector onderwijs. Ten opzichte van 2017 is in 2018 de rentabiliteit gedaald van 1,5% naar 0,5%. Het groeiende personeelstekort en de groei in inhuur van personeel dat niet in loondienst is, is een verklaring voor deze ontwikkeling. In het voortgezet onderwijs is de rentabiliteit juist licht gestegen: van 1,1% (2017) naar 1,3% (2018).

De accountantsorganisatie stelt de jaarlijkse Onderwijs Benchmark samen op basis van cijfers van de Inspectie van het Onderwijs én de resultaten van eigen klanten. Van Ree Accountants werkt voor meer dan 450 scholen en schoolorganisaties en heeft zo een representatief beeld van de financiële ontwikkelingen in de sector.

PO vermogender dan VO

Uit de benchmark blijkt voorts dat het primair onderwijs (PO) vermogender is dan het voortgezet onderwijs (VO). De solvabiliteit 1 van het PO was in 2018 62%, die van het VO 49%. Voor solvabiliteit 2 (eigen vermogen in combinatie met voorzieningen) is dit 76% in het PO t.o.v. 66% in het VO. Beide kengetallen zijn sinds 2013 niet veranderd. In de getallen is het private vermogen opgenomen. Het zogenaamde weerstandsvermogen van het PO bedraagt 39%, in het VO is dit 29%. In het PO neemt dit licht af en in het VO stijgt dit juist licht. Deze trend is in lijn met de ontwikkeling van de rentabiliteit. Ook in deze kengetallen is het private vermogen opgenomen.

Toename inhuur personeel niet in loondienst in PO

Uit de Onderwijs Benchmark blijkt ook dat de kosten voor inhuur van personeel niet in loondienst stijgen in het PO. Het personeelstekort en de vervangingsproblematiek lijken het primaire onderwijs te raken. In 2016 bedroeg deze flexibele inhuur 2,9% van de totale personeelskosten, in 2018 3,5%. In het voortgezet onderwijs is geen sprake van toename, daar is het percentage van 3% sinds 2016 stabiel.

Meer nieuwsitems