7 juli 2020

De vakantietijd nadert. U zult ongetwijfeld wel eens de vraag krijgen om mee te denken of scholieren en studenten niet te veel verdienen in verband met kinderbijslag en studiefinanciering. Hieronder geven we u de informatie voor 2020. Daarnaast informeren we u over het loon dat jongeren minimaal moeten verdienen én de tijden waarop zij kunnen werken.

Kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar.

Studiefinanciering

In 2020 vervalt de grens voor bijverdienen voor alle studenten. Sommige studenten werken vanwege de coronacrisis namelijk extra omdat ze een cruciaal beroep hebben. Zij kunnen daarom in het jaar 2020 bijverdienen zonder gevolgen voor hun studiefinanciering.

Wettelijk minimumloon

Jongeren verdienen minimaal het wettelijk minimumloon. Een tabel met bruto bedragen per 1 juli 2020 staat hieronder.

Op basis van regelgeving bent u verplicht het salaris van uw medewerkers giraal uit te betalen. Let u erop dat het mogelijk is dat u een jongere een hoger salaris dient te betalen als er een cao van toepassing is.

Arbeidstijden en werkzaamheden jeugdigen

Als u scholieren of studenten laat werken binnen uw bedrijf, heeft u ook rekening te houden met de toegestane arbeidstijden. Jongeren mogen namelijk niet onbeperkt werken. Per leeftijdscategorie treft u hieronder een overzicht aan van de arbeids- en rusttijden en van de aard van de werkzaamheden die zij binnen het bedrijf mogen verrichten.

13- en 14-jarigen

 • Scholieren van 13 en 14 jaar mogen uitsluitend tussen 07.00 uur en 19.00 uur werken.
 • Per schooldag werken de scholieren maximaal twee uur.
 • Op zaterdag werken zij maximaal zeven uur.
 • Op zondag werken zij niet.
 • Per week werken zij maximaal twaalf uur.
 • In schoolvakanties kunnen de jongeren maximaal zeven uur per dag en maximaal 35 uur per week werken. Dit mogen zij overigens niet meer dan vier weken per jaar doen, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten kunnen zijn.
 • 13- en 14-jarigen mogen niet zelfstandig werken; alleen helpen.

15-jarigen

 • Ook scholieren van 15 jaar mogen uitsluitend tussen 07.00 uur en 19.00 uur werken.
 • Per schooldag werken zij maximaal twee uur.
 • Op een vrije dag werken zij maximaal acht uur.
 • Als 15-jarigen op zaterdag hebben gewerkt, mogen zij niet op de daarop volgende zondag werken.
 • Per week werken zij maximaal twaalf uur.
 • In schoolvakanties kunnen de jongeren maximaal 40 uur per week werken op maximaal vijf dagen. Dit mogen zij overigens niet meer dan zes weken per jaar doen, waarvan maximaal vier weken aaneengesloten kunnen zijn.
 • 15-jarigen mogen wel zelfstandig werken. Het moet dan wel om lichte werkzaamheden gaan!

16- en 17-jarigen

 • Scholieren van 16 en 17 jaar mogen uitsluitend tussen 06.00 uur en 22.00 uur werken of tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Zij hebben niet alleen recht op schooltijd, maar ook op rusttijd: dagelijks twaalf uur aaneengesloten en wekelijks minimaal 36 uur.
 • Per schooldag werken 16- en 17-jarigen maximaal twaalf uur inclusief schooltijd.
 • Op een vrije dag werken zij maximaal negen uur.
 • Maximale werkweek 45 uur.
 • Per vier weken werken zij maximaal 160 uur.
 • 16- en 17-jarigen mogen niet elke zondag werken. In een periode van 52 weken zijn zij minimaal dertien zondagen vrij. Bovendien mogen zij niet op zondag werken als zij dat ook al op de zaterdag daarvoor hebben gedaan.
 • In schoolvakanties mogen de jongeren per week maximaal 40 uur op maximaal vijf dagen werken.

Studenten- en scholierenregeling

Onder voorwaarden kunnen studenten en scholieren gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling. Als deze regeling wordt toegepast hoeft er minder of geen loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden te worden op het loon omdat voor de berekening hiervan de kwartaaltabel in plaats van de loontijdvaktabel gehanteerd mag worden. De studenten- en scholierenregeling geldt voor:

 • Scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag.
 • Studenten en scholieren die bij het begin van een kalendermaand recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • Buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Voor het toepassen van deze regeling dient de student/scholier een schriftelijk verzoek in te dienen, voorzien van datum en handtekening, In dat verzoek dient het volgende vermeld te zijn:

 • Het burgerservicenummer (BSN) of het onderwijsnummer
 • De ingangsdatum van de regeling
 • Dat hij/zij student of scholier is in de zin van de regeling
 • Dat hij/zij de regeling wil laten toepassen

Voor dit verzoek kan het ‘model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ gedownload worden op de site van de belastingdienst.