4 januari 2021

Het sectorrapport kinderopvang 2019 is verschenen. Dit is het jaarlijkse rapport van het waarborgfonds en kenniscentrum kinderopvang. Het geeft inzicht in de financiële situatie van de kinderopvangsector. Het is een rapport waarmee kinderopvangorganisaties hun financiële positie kunnen spiegelen aan het gemiddelde in de branche. De belangrijkste kengetallen en percentages worden hierin weergegeven.

Onze analyse van het rapport:

  • Hoewel in 2019 de bezetting zich bij veel kinderopvangorganisaties nog gunstig heeft ontwikkeld, dalen de meeste kengetallen.
  • De hogere personeelslaten, mede als gevolg van de Wet IKK, lijken niet bij alle kinderopvangorganisaties te zijn doorvertaald in de uurprijzen.
  • De rentabiliteit (winstgevendheid) is verminderd. Ook dit is een aanwijzing dat kinderopvangorganisaties ervoor hebben gekozen de uurprijzen niet te laten meestijgen met de kosten.
  • De gemiddelde solvabiliteit (betalingsvermogen) is gedaald. Met name het aandeel kinderopvangorganisaties met een solvabiliteit van meer dan 20% (hoogste categorie) is gedaald. Dit kan een indicatie zijn dat juist de vermogende kinderopvangorganisaties er bewust voor kiezen in te teren op het eigen vermogen.

Met u zijn wij benieuwd naar het rapport van komend jaar. Zal de coronacrisis ertoe leiden dat de verslechtering van de kengetallen in de branche doorzet? Mogelijk  is het jaar 2020 nog iets te vroeg om de effecten te zien.

Wij houden u graag op de hoogte. Met vragen bent u vanzelfsprekend welkom.