25 februari 2021

Samenvatting steunpakket onderwijs € 8,5 miljard in 2,5 jaar

Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW stelt extra geld beschikbaar voor het herstellen van de achterstanden die leerlingen/studenten in het onderwijs hebben opgelopen als gevolg van de corona maatregelen. Het Nationaal Programma Onderwijs gaat gepaard met € 8,5 miljard investeringen in een steunprogramma voor herstel en perspectief in het hele onderwijs.  Van dit bedrag is € 5,8 miljard bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs en € 2,7 miljard voor het middelbaar  beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Hierna volgen de maatregelen per sector.

Voorschoolse educatie (peuteropvang)

 • Het inhaal- en ondersteuningsprogramma voor VE-kinderen in de peuteropvang van het voorjaar 2020 (toen 7 miljoen) wordt herhaald (subsidie op aanvraag voor kinderopvangorganisaties die VE aanbieden).

PO/VO

 • Iedere school moet een analyse uitvoeren om de achterstanden in kaart te brengen (voor zomer 2021). Op basis hiervan stelt de school een schoolprogramma (meerjarenplan) op waarbij een keuze kan worden gemaakt uit bewezen effectieve interventies (menukaart / catalogus). De MR moet toestemming geven voor dit plan en de gemeente moet worden geïnformeerd. De scholen ontvangen middelen voor de uitvoering van dit plan. Bij het verstrekken van de middelen is het uitgangspunt dat de bekostiging aansluit bij de grootte van de leerachterstanden op instellingsniveau. Scholen en gemeenten met relatief veel leerachterstanden krijgen daarbij een hogere bijdrage;
 • De nieuwkomersbekostiging gaat van 1 tot 2 jaar naar maximaal 4 jaar;
 • Er komt opnieuw een subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma en het bestaand programma uit 2020 (€ 280 mln.) mag doorlopen tot einde van het kalenderjaar 2021 in plaats van einde schooljaar 2020-2021;
 • De subsidie ‘extra hulp in de klas’ (PO/VO/MBO) die € 210 mln. bedroeg en van 18 december 2020 tot 24 januari 2021 kon worden aangevraagd (via regionale samenwerkingen) wordt uitgebreid;
 • Er komen extra middelen voor (verlengde) heterogene brugklassen (VO)
 • Samenwerkingsverbanden ontvangen (tijdelijk) extra budget voor (v)so en Pro omdat de verblijfsduur van leerlingen in het Pro en (v)so naar verwachting langer wordt;
 • Verantwoording vindt plaats in het jaarverslag. Er dient hiertoe een afzonderlijke ‘coronaparagraaf’ te worden opgenomen;
 • De inspectie gaat thema-onderzoeken uitvoeren om op stelselniveau een beeld te geven.

MBO/HO

 • Er komen steunmaatregelen t.a.v. de studiebeurs en reisproduct. Omdat dit niet direct de instelling raakt heb ik die even buiten beschouwing gelaten;
 • Inhaal- en ondersteuningsonderwijs mbo wordt uitgebreid naar hbo en wo (geneeskunde). € 70 mln. in totaal voor 2021 (50%/ mbo / 50% ho)
 • Alle studenten voor komend studiejaar (2021-2022) halvering les-, cursus-, collegegeld. De instellingen worden voor gederfde inkomsten gecompenseerd;
 • De instellingen worden door de gevolgen van de corona-crisis geconfronteerd met een zeer forse groei in studentenaantallen en een langere verblijfsduur van studenten die niet voorzien kon worden. Om de instellingen in staat te stellen hier op in te spelen wordt de financieringssystematiek op basis van de referentieraming eenmalig aangepast en aangevuld. De bekostiging (lumpsum)/macrobudget wordt daardoor eerder (omhoog) bijgesteld naar het hogere aantal studenten op macroniveau. Leidt dus direct tot hogere lumpsum bekostiging;
 • Met ingang van 1 januari 2022 zullen de middelen uit regelingen met betrekking tot onder meer inhaal en ondersteuningsprogramma’s, investeringen in devices, de aanpak jeugdwerkloosheid, snel-testen en studie- en studentenbegeleiding voor de resterende duur van het programma in een op de reguliere bekostiging aanvullende ”corona-enveloppe” aan de instellingen ter beschikking worden gesteld. De onderwijsopslag in de bekostiging wordt hiertoe verhoogd;
 • In het HO komt er extra onderzoeksbudget (€ 162 mln.) voor instellingen om onderzoekers voor onderwijsgevende taken te behouden in het hoger onderwijs.

Wij helpen u graag verder bij het doorrekenen en verwerken van deze maatregelen. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems