21 november 2022

De subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022 (COZO 2022) is bedoeld voor zorgaanbieders die coronabanen in de zorg hebben gerealiseerd in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022. Coronabanen zijn tijdelijk ondersteunende coronagerelateerde functies waarmee de zorg tijdens de coronacrisis is ontlast.

Voor welke zorgaanbieders?

Voor deze subsidie komen zorgaanbieders in aanmerking die (bedrijfsmatig dan wel beroepsmatig) zorg verlenen bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ook ADL-aanbieders behoren volgens deze subsidieregeling tot de zorgaanbieders. Een ADL-aanbieder is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die ADL-assistentie verleent. ADL-assistentie is gedurende het gehele etmaal direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in en om de ADL-woning, waaronder alarmopvolging bij een noodoproep.

De volgende functies komen in aanmerking voor subsidie:

 • Coronabaan gastvrouw
 • Coronabaan zorgassistent/zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Wat zijn de voorwaarden van de subsidieregeling?

 • U kwalificeert zich als zorgaanbieder in de zin van de subsidieregeling, zoals hierboven beschreven onder ‘Voor welke zorgaanbieders?’;
 • U heeft éen of meerdere coronabanen binnen uw organisatie gerealiseerd in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022;
 • De ingangsdatum van het contract met de werknemer die de coronabaan heeft vervuld is vanaf 1 januari 2022;
 • Het contract voor de coronabaan is voor minimaal 2 en maximaal 6 maanden aangegaan;
 • In het contract is vastgelegd dat de arbeidsduur ten minste gemiddeld 20 uur per week bedraagt;
 • Bij de aanvraag stuurt u de benodigde bewijsstukken mee. Welke bewijsstukken u moet sturen is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat u aanvraagt. Meer informatie vindt u verderop in deze tekst, onder het kopje ‘Subsidie aanvragen’;
 • U ontvangt maximaal 6 maanden subsidie per coronabaan;
 • U stemt in met openbaarmaking van de volgende gegevens uit het subsidiedossier: de naam en de vestigingsplaats van de subsidieaanvrager, het aantal werknemers dat coronabanen vervult en de hoogte van de vastgestelde subsidie;
 • Heeft u voor het vervullen van de coronabaan gebruikgemaakt van een externe werknemer? Dan kunt u alleen subsidie aanvragen als de werknemer aan u ter beschikking is gesteld via een detacheringsbureau dat lid is van de Algemene Bond Uitzendondernemingen of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen en beschikt over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid.

Hoogte subsidie en budget

U kunt maximaal €25.800 subsidie aanvragen voor een voltijds coronabaan van 6 maanden. Een zorgaanbieder kan in totaal maximaal €4 miljoen subsidie aanvragen.

Het subsidiebedrag per werknemer per coronabaan bestaat uit de loonkosten (tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon), onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten en maximaal 20% van de kosten voor de begeleiding.

Het budget voor COZO 2022 is €45 miljoen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 15 november 2022 9.00 uur tot en met 6 december 2022 17.00 uur.

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bewijsstukken mee: algemene bewijsstukken en, afhankelijk van het aangevraagde subsidiebedrag, aanvullende bewijsstukken.

Algemene bewijsstukken

 1. Een financieel verslag met de specificatie van het aangevraagde subsidiebedrag, een opgave van het aantal werknemers per coronabaan inclusief de kosten, het gemiddeld aantal werkuren per coronabaan per week overeenkomstig het contract, een opgave van de periode waarin de werknemer werkzaamheden bij u heeft verricht en een verklaring dat u met de werknemer een contract voor bepaalde tijd bent aangegaan voor de periode startend op of na 1 januari 2022.
 2. Een activiteitenverslag waarin u onder meer toelicht hoe de inzet van de tijdelijke coronabanen is verlopen, in welke mate de zorgverlening daadwerkelijk is ondersteund en verlicht door deze inzet en wat de effecten daarvan zijn geweest. Ook wordt gevraagd daarin aan te geven hoe de begeleiding van deze tijdelijke coronabanen, is verlopen.
 3. Een opgave van het nummer waarmee de zorgaanbieder geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.
 4. Een toelatingsvergunning waarmee wij controleren of u zich als Wtza-instelling kwalificeert. U toont aan dat uw organisatie een zorgaanbieder is. Dit doet u door het meesturen van het meest recente contract met een zorgfinancier of een schriftelijke verklaring van een zorgfinancier, inclusief een bijbehorende factuur voor geleverde zorgprestaties en een bijbehorend betaalbewijs in de vorm van een bankafschrift. De schriftelijke verklaring is vormvrij.

Aanvullende bewijsstukken bij subsidie tot €125.000

 1. Een opgemaakte en vastgestelde jaarrekening over boekjaar 2021, of als deze niet aanwezig is, over boekjaar 2020.
 2. Bestaat voor uw organisatie een wettelijke controleplicht? Dan stuurt u bij de jaarrekening ook een controleverklaring van een accountant.
 3. Bij het financieel verslag voegt u de volgende geanonimiseerde bewijsstukken:
  • arbeids- of detacheringsovereenkomst per coronabaan;
  • aangifte loonheffing van de laatste maand waarin de werknemer in dienst is of de laatste maand van de periode waarvoor u subsidie kunt aanvragen, inclusief een betaalbewijs in de vorm van een bankafschrift;
  • loonstrook van de laatste maand waarin de werknemer in dienst is of de laatste maand van de subsidiabele periode, inclusief een betaalbewijs in de vorm van een bankafschrift;
  • facturen van detachering inclusief urenstaten en betaalbewijzen in de vorm van bankafschriften;
  • onderbouwing van de kosten inclusief de opgevoerde begeleidingskosten;
  • de aangifte loonheffing van januari 2022, inclusief betaalbewijs in de vorm van een bankafschrift.

Aanvullende bewijsstukken bij subsidie vanaf €125.000

Bij het financieel verslag voegt u uiterlijk 31 januari 2023 een controleverklaring toe opgesteld door een accountant overeenkomstig het accountantsprotocol.

Deze informatie en de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie vindt u op de site van dus-i van het Ministerie van VWS. Als u vragen heeft, helpen wij u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems