21 januari 2022

Situatieschets

Op 23 december 2021 hebben de VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders de onderhandelingen voor één cao voor bestuurders in het PO en VO nagenoeg afgerond. De doelstelling van de gesprekken is om te komen tot één cao voor het funderend onderwijs als geheel. Op dit moment is nog sprake van twee aparte cao’s voor bestuurders in het PO en VO.

De belangrijkste afspraken van 23 december jl. zijn:

  • De Cao Bestuurders PO 2020 en de Cao Bestuurders VO 2020 worden beide verlengd tot en met 31 december 2021;
  • Er wordt een algemene salarisverhoging uitbetaald van 2,0% met ingang van 1 januari 2021
  • Begin 2022 wordt het proces voor de invoering van één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs afgerond met een nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

De leden van de VTOI-NVTK hebben met ruim 93% van de stemmen ingestemd met het akkoord.

Gevolgen voor de jaarrekening

Vanwege de datum van het akkoord kon de nabetaling van 2021 uiteraard niet meer meegenomen worden in de salarisverwerking van december 2021. Er zal daarom een nabetaling plaats moeten vinden in 2022. Deze nabetaling zal in beginsel als schuld op de balans opgenomen moeten worden per 31 december 2021.

Gevolgen voor de WNT-verantwoording

De gevolgen voor de WNT-verantwoording kunnen iets complexer zijn. Het uitgangspunt in de WNT is namelijk dat bezoldigingscomponenten worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin deze componenten in de salarisadministratie worden verwerkt, of als de functionaris niet via de salarisadministratie wordt uitbetaald, aan het jaar waarin de componenten ten laste van het resultaat worden gebracht.

Omdat de cao niet van toepassing is op bestuurders die niet via de salarisadministratie worden uitbetaald, is de laatste bepaling in dit geval niet relevant.

Het is dus van belang om vast te stellen in welk jaar de verhoging in de salarisadministratie wordt verwerkt. We hebben inmiddels begrepen dat Afas inmiddels een update voor een dertiende run heeft uitgezonden waarin de salarisverhoging is verwerkt. Instellingen die de salarisadministratie met Afas verwerken kunnen de verhoging dus nog in de salarisadministratie van 2021 verwerken. Van de pakketten HR2day en Raet/Youforce is dat bij ons niet bekend op dit moment.

WNT bij verwerking in salarisadministratie 2021
Indien de salarisverhoging door middel van een 13e run nog in de salarisadministratie van 2021 wordt verwerkt wordt de verhoging als bezoldigingscomponent opgenomen in de WNT-verantwoording van 2021. Het bedrag wordt ook meegenomen in de toetsing van de bezoldiging aan het bezoldigingsmaximum dat voor 2021 geldt. Aandachtspunt hierbij is wel dat zowel in de Cao Bestuurders PO als in de Cao Bestuurders VO is opgenomen dat de WNT-normen voor OCW-sectoren het kader vormen van de bezoldiging en dat werkgever en werknemer geen bezoldiging overeen komen die meer bedraagt dan de maximale bezoldiging. Dit betekent dus dat de cao-verhoging alleen doorgevoerd mag worden indien en voorzover er voor de bestuurder nog ruimte is tussen de reguliere bezoldiging 2021 en het voor de bestuurder van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. Bestuurders die met hun bezoldiging al dicht tegen het maximum aan zaten kunnen dus mogelijk niet de volledige 2% verhoging ontvangen. Het maximum mag dus ook niet worden overschreden met de motivatie dat de overschrijding een gevolg is van een algemeen van toepassing zijnde cao-verhoging. De cao heeft de verhoging namelijk gemaximeerd op het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum.

WNT bij verwerking in de salarisadministratie 2022
Als het niet meer lukt om de verhoging in een 13e run van 2021 te verwerken en deze in de salarisadministratie van 2022 wordt opgenomen, moet het bedrag als bezoldigingscomponent verwerkt worden in de WNT-verantwoording over 2022. Voor de toetsing aan het bezoldigingsmaximum wordt dit bedrag echter niet getoetst aan het maximum van 2022, maar aan het maximum van 2021. Er wordt hier gebruik gemaakt van de uitzonderingssituatie waarbij sprake is van een bezoldigingscomponent die betrekking heeft op een eerder jaar, maar verwerkt wordt in een later jaar. Het is dus mogelijk dat in de WNT-verantwoording van 2022 optisch sprake is van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum in 2022. Deze overschrijding is, mits voorzien van een goede motivatie, wel toegestaan. Uiteraard is de overschrijding alleen toegestaan als er nog voldoende ruimte is tussen de al gepresenteerde bezoldiging 2021 en het bezoldigingsmaximum van 2021. Als het maximum van 2021 als gevolg van de toerekening wordt overschreden geldt weer de bepaling uit de cao dat het maximum niet mag worden overschreden als gevolg van de cao-verhoging en met de overschrijding aangemerkt worden als onverschuldigde betaling die terug betaald moet worden.

Meer nieuwsitems