10 november 2021

Vanwege het toenemend aantal subsidies waarbij sprake is van toekenning aan samenwerkende onderwijsinstellingen binnen regio’s en waarbij gebruik wordt gemaakt van een penvoerder worden steeds vaker vragen gesteld over hoe om te gaan met de verwerking van subsidie. Het ministerie beschouwt de penvoerder als de instelling die integraal verantwoordelijk is voor uitvoering van de activiteiten en voor rechtmatige besteding van de subsidie.

Dit betekent dat de penvoerder naast de eigen ontvangsten en bestedingen ook alle ontvangsten en bestedingen van de deelnemende instellingen verantwoordt in ‘Model G’. De weergave in ‘Model G’ betreft daarmee een integrale verantwoording door de penvoerder van de betreffende subsidie. De instelling die de subsidie ontvangt via de penvoerder verantwoord de subsidie niet in model G. Vanwege de inrichtingsvrijheid van de administraties van instellingen kan OCW geen voorschriften geven over de wijze waarop instellingen een en ander verwerken in hun administratie.

Advies Van Ree Accountants:

Inkomsten uit een subsidie die dienen ter dekking van eigen bestedingen van de penvoerder van een subsidie worden door de penvoerder in de eigen staat van baten en lasten verwerkt. Subsidiebedragen die aan andere instellingen worden overgedragen, al dan niet nadat een verantwoording van de besteding is ontvangen, worden niet in de staat van baten en lasten van de penvoerder verwerkt. Deze verlopen alleen via de balans van de penvoerder. Wel wordt de verantwoording van de totale subsidie en alle bestedingen in Model G opgenomen.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 29-10-2021

Meer nieuwsitems