7 november 2023

Wetwijziging vrijwillige ouderbijdrage

Vanaf 1 augustus 2023 is de regelgeving voor ouderbijdragen weer veranderd. Het doel van deze wijziging is het scheppen van meer duidelijkheid voor schoolbesturen en ouders. Met name over welke uitgaven mogen worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdragen.

Allereerst blijft gelden dat ouderbijdragen altijd vrijwillig zijn. Activiteiten die bekostigd mogen worden vanuit de vrijwillige ouderbijdragen, zijn  extra-curriculaire activiteiten, die geen direct verband houden met de kerndoelen van het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aanvullende sportactiviteiten.

Geen ouderbijdragen voor kerndoelen

De wijziging houdt in dat vanaf 1 augustus 2023 schoolbesturen voor activiteiten die direct verband houden met hun kerndoelen, geen ouderbijdragen meer in rekening mogen brengen. Ook niet als daarvan expliciet is aangegeven dat ze vrijwillig zijn. Een aantal voorbeelden van kosten waarvoor nu nog regelmatig een ouderbijdrage van toepassing is, zijn:

  • Huur van kluisjes;
  • Een schoolpas waar ook mee kan worden geprint;
  • Examenbundels of examentrainingen.

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen deze niet meer vanuit ouderbijdragen bekostigd worden. Voor u als schoolbestuur dit dat u de financiële dekking van uw schoolkosten opnieuw moet vaststellen.

Onduidelijkheid over ouderbijdragen

In de kamerbrief over deze wetswijziging staat,  dat bij veel ouders nog onduidelijkheid bestaat over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. De Inspectie constateert dat in veel schoolgidsen niet duidelijk staat vermeld dat ouderbijdragen vrijwillig zijn. Daardoor weten ouders niet dat het niet betalen niet leidt tot uitsluiting van deelname aan activiteiten.

Minister Paul heeft de Tweede Kamer de Schoolkostenmonitor aangeboden. Hieruit blijkt onder andere, dat de betalingsbereidheid van ouders is afgenomen sinds de wetswijziging uit 2021. Veel schoolbesturen hebben daarom hun aanbod van extra-curriculaire activiteiten aangepast.

Ons advies

Omdat de regelgeving meerdere keren is veranderd, heeft u mogelijk vragen. Wij helpen u graag verder.

Meer nieuwsitems