31 januari 2018

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waardoor op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen werknemers in het openbaar onderwijs niet langer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Het private arbeidsrecht geldt al voor het personeel dat werkzaam is in het bijzonder onderwijs.

Het wetsvoorstel heeft onder andere tot gevolg dat de volgende regelingen ook gaan gelden voor het openbaar onderwijs:

  • de tweezijdige arbeidsovereenkomst
  • het private ontslagstelsel, zoals de preventieve ontslagtoets door het UWV of de kantonrechter
  • de zogeheten ketenregeling voor tijdelijke dienstverbanden en de transitievergoeding bij ontslag
  • de beroepsgang via de kantonrechter

Deze regelingen gelden nu al voor het bijzonder onderwijs.

Het wetsvoorstel is onder meer van toepassing op het primair en voortgezet onderwijs en vloeit voort uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Deze wet is op 8 november 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en gepubliceerd in Staatsblad 2017, nr. 123. De WNRA kan echter nog niet in werking treden. Er is aanpassingswetgeving nodig om de wijziging te kunnen invoeren. Het wetsvoorstel tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs voorziet hierin. Het streven is om de normalisering op 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems