21 maart 2019

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) is gewijzigd. Dit betreft:
de toevoeging van een begripsbepaling voor ‘doordecentralisatie’;
een technische verbetering van een verwijzing naar de Wet normering topinkomens;
een verduidelijking ten aanzien van de verplichting om een verslag van de interne toezichthouder toe te voegen aan het bestuursverslag;
een verduidelijking inzake de wijze van verantwoorden in een geconsolideerde jaarrekening;
een wijziging inzake de voorziening groot onderhoud;
de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag;
een aanpassing inzake eenduidige aanlevering van leerlingen- en studentengegevens uit de continuïteitsparagraaf

Toevoeging van een begripsbepaling voor ‘doordecentralisatie’

In de regeling wordt het begrip ‘doordecentralisatie’ gehanteerd. Dit is een begrip dat met name voorkomt bij de huisvesting van het onderwijs. Wat daaronder moet worden verstaan wordt met deze begripsbepaling verduidelijkt.

Doorvoeren wijziging citeertitel Wet normering topinkomens

Ingevolge artikel 7.5, onderdeel AM, van de Evaluatiewet WNT (Stb. 2017, nr. 151) is de citeertitel van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen gewijzigd in: Wet normering topinkomens. Deze wijziging was nog niet verwerkt in de RJO. Met artikel I, onderdeel B, onder 1, en onderdeel D, brengt deze regeling de verwijzingen in de RJO in lijn met de nieuwe citeertitel.

Verduidelijking ten aanzien van het verslag van de interne toezichthouder

De Inspectie van het Onderwijs merkt in de praktijk dat bestuurders soms in de veronderstelling verkeren dat ze geen verslag van de interne toezichthouders hoeven op te nemen in hun bestuursverslag als er ‘slechts’ sprake is van toezichthoudende bestuursleden.
Met artikel I, onderdeel B, onder 2, is verduidelijkt dat ook door toezichthoudende bestuursleden een verslag moet worden opgesteld.

Wijziging inzake de voorziening groot onderhoud

Voor deze wijziging verwijzen wij u naar het voorgaande nieuwsbericht.

Toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag

Artikel I, onderdeel C, wijzigt artikel 5 van de RJO. Aan artikel 5 is toegevoegd dat het bevoegd gezag jaarlijks vóór 1 juli de jaarverslaggeving over het voorafgaand kalenderjaar schriftelijk aan DUO dient aan te leveren. Daarbij is ook toegevoegd dat het bevoegd gezag vóór 1 juli met gebruikmaking van de methode SBR/XBRL de gegevens uit de jaarrekening dient aan te leveren, alsmede de gegevens, bedoeld in artikel 3, onder e3 en artikel 4, vierde lid, van de RJO.

Aanpassing inzake eenduidige aanlevering leerlingen- en studentengegevens van de continuïteitsparagraaf

Artikel I, onderdeel E, wijzigt bijlage 3 van de RJO. In bijlage 3 wordt in de paragraaf ‘Aantallen leerlingen/deelnemers/studenten’ opgenomen dat het gaat om de ongewogen aantallen leerlingen en studenten. Daarmee wordt de eenduidigheid van de verslaggeving bevorderd.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst (12 april 2019) en werken, met uitzondering van artikel 1, onderdeel C (toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag), terug tot en met 1 januari 2018.

Bron: www.duo.nl

Meer nieuwsitems