23 november 2020

Nieuwe beleidregels

De minister van BZK heeft in de afgelopen maanden het normenkader voor 2021 vastgesteld. Als laatste zijn de Beleidsregels WNT 2021 vastgesteld.

Ten opzichte van de Beleidsregels 2020 is het volgende gewijzigd. Er zijn enkele ontbrekende wetsartikelen en van toepassing zijnde artikelen van de Uitvoeringsregeling toegevoegd die gevolgen hebben voor het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum van topfunctionarissen. Voorts is naar aanleiding van signalen uit het veld het verschil verduidelijkt tussen een op grond van de Wet normering topinkomens genormeerde ontslagvergoeding en een niet genormeerde wettelijke transitievergoeding.

Algemeen bezoldigingsmaximum 2021

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2021 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 209.000. Het besluit vindt u hier.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2021 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand voor de eerste zes maanden en € 21.000 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199.

De sectorale regelingen voor 2021 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2020 vastgesteld en gepubliceerd.

Uitvoeringsregeling 2021

In de Uitvoeringsregeling 2021 zijn de volgende de volgende wijzigingen opgenomen.

  • Er wordt verduidelijkt dat openbaarbaarmaking op grond van de WNT niet alleen op topfunctionarissen van toepassing is maar tevens op overige functionarissen (niet-topfunctionarissen) van wie de bezoldiging op grond van de WNT openbaar moet worden gemaakt vanwege overschrijding van het WNT-bezoldigingsmaximum.
  • Om misverstanden te voorkomen zijn enkele bepalingen toegevoegd om te verduidelijken dat in enkele gevallen een afwijkend van het voor de instelling geldende algemeen bezoldigingsmaximum is toegestaan.
  • In verband met de privacy van een functionaris (niet zijnde een topfunctionaris) die boven het algemeen bezoldigingsmaximum bezoldigd wordt, wordt van deze functionaris bij de openbaarmaking voortaan een vermelding van de functie vereist en niet langer de vermelding van de begin- en einddatum van de vervulling van de functie.

Bron:     www.topinkomens.nl