29 mei 2020: Wijzigingen in NOW 2.0

Op 29 mei 2020 zijn de volgende wijzigingen in NOW 2.0 bekend gemaakt:

 • Subsidietijdvak loopt van juni t/m september 2020. Dit betekent dat ook de omzetdaling over deze vier maanden minimaal 20 procent moet zijn ten opzichte van de referentieperiode(een derde van de jaaromzet van 2019)
 • Het UWV keert het voorschot NOW 2.0 in twee betalingen uit.
 • Bij de afrekening wordt de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100 procent gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.
 • Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend.
 • Het totale subsidiebedrag, wordt vervolgens verminderd met 5 procent als de werkgever een melding als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De werkgever moet daartoe in elk geval vier weken wachten voordat hij ontslagaanvragen indient bij UWV. Deze periode kunnen deze partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
 • De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming op basis van de verminderde omzet. Daarbij is van belang dat eventueel verkregen subsidies in het kader van de coronacrisis, bijvoorbeeld van de TOGS of de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, meetellen als omzet en dus de NOW-subsidie verminderen.

20 mei 2020: Verschillen NOW 1.0 en NOW 2.0

Dezelfde voorwaarden van NOW 1.0 gelden voor NOW 2.0, met uitzondering van:

 • Bij bedrijfseconomisch ontslag wordt de subsidie niet meer extra verlaagd met 50%.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%.
 • De referentiemaand voor de loonsom is maart ’20.
 • Om gebruik te kunnen maken van NOW 2.0 mag er over het jaar 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders worden gedaan, geen bonussen aan het bestuur en de directie worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht.
 • Bij de subsidie aanvraag 2.0 dient de werkgever te verklaren dat er overleg met vakbonden plaats vindt als hij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen.
 • Werkgevers hebben de inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Bij de aanvraag moet ook daarvoor een verklaring afgelegd worden.
 • Er kan een keuze worden gemaakt in de meetperiode van een aaneengesloten periode van 3 maanden, beginnend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 voor het vaststellen van het omzetverlies ten opzichte van 2019. Let op: voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0, dient deze 3 maandenperiode direct aan te sluiten op de gekozen meetperiode in NOW 1.0!
 • Aanvragen van de subsidie NOW 2.0 wordt mogelijk vanaf 6 juli 2020 tot uiterlijk 31 augustus 2020.
 • De NOW 2.0 regeling staat open voor zowel werkgevers die al een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep op de NOW-regeling gaan doen.