Instellen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0)

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

De NOW-regeling over de periode 1 maart tot en met 31 mei ’20 wordt NOW 1.0 genoemd.

Op 20 mei 2020 zijn door minister Koolmees  wijzigingen aangekondigd die betrekking hebben op de NOW 1.0 regeling. Deze gelden met terugwerkende kracht voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Deze wijzigingen zijn verwerkt op deze pagina.

De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode NOW is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om uw aanvraag te doen.

De aanvraagtermijn voor de definitieve berekening is voor alle werkgevers gelijkgetrokken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een derdenverklaring, een accountantsverklaring of geen aanvullende verklaring nodig hebben.

Hiermee vervallen de sluitingsdata van 23 maart en 29 juni 2021 en geldt voor alle werkgevers de datum van 31 oktober 2021 als nieuwe sluitingsdatum voor het aanvragen van de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode.

Gevolgen 

De NOW is voor u van toepassing als u gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling heeft. U kunt dan vanaf 1 maart een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. Voorwaarde is dat u het gebruikelijke salaris aan uw werknemers blijft doorbetalen en dat u tijdens de periode dat u subsidie ontvangt geen aanvraag bij het UWV doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast geldt voor u een informatieplicht naar de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of bij het ontbreken daarvan aan de werknemers over de NOW-aanvraag.

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.

Omzet

Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de subsidie voor u is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in een aaneengesloten periode van 3 maanden, beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.  Het advies is een periode te kiezen waarin u de meeste omzetdaling verwacht om de NOW-subsidie zo optimaal mogelijk te gebruiken. De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van driemaands perioden (meetperiode) de omzet is bepaald. Let op: een eenmaal gemaakte periode-keuze kan niet gewijzigd worden!

Concernregeling / Aanpassing concernregeling 22 april 2020

Bij aanvang van de regeling gold het volgende: Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden voor elk concernonderdeel.

Op 22 april 2020 is hierop een aanvulling gekomen: Als het concern geen 20% omzetdaling heeft, maar een rechtspersoon, wat onderdeel is van een concern wel, mag die rechtspersoon wel een NOW aanvraag indienen.

Voorwaarden (hoofdlijn):

 • Geen dividend of bonussen; concerns waarvan een bv een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
 • Geen ontslagen; de betreffende bv heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de bv. Bv’s met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
 • Geen personeels-bv binnen het concern; concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.
 • Er komen eisen die een accountant gaat toetsen:
  1. Niet schuiven met opdrachten of projecten binnen het concern.
  2. Als werknemers binnen concern te werk worden gesteld verlaagd de daaraan verbonden theoretische omzet de omzetderving.
  3. Zuivere prijsstelling tussen concernonderdelen.
  4. Mutatie voorraad gereed product aan omzet toerekenen.

Neem voor de gedetailleerde regeling contact met ons op.

Loonsom

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Ook uw werkgeverslasten worden gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal  – een reservering voor vakantiegeld. Voor deze werkgeverslasten is de tegemoetkoming gefixeerd op 30% van de loonsom. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. Een hoger salaris wordt niet gecompenseerd.

Let op: voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen bestaat geen recht op NOW-subsidie!

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over januari 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom – zoals gebruikt bij het voorschot – vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd. Let op: voor elke euro minder loonkosten, krijgt de werkgever 90 eurocent minder subsidie!
Is de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger dan 3 keer de loonsom van januari 2020, dan wordt de loonsom van maart 2020 als uitgangspunt genomen voor de berekening van de definitieve subsidievaststelling.

Aanvraag en betaling

Er kan tot en met 31 mei 2020 een aanvraag ingediend worden via een formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Daarbij dient  u de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de gekozen aaneengesloten 3-maandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht, te vermelden. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt/betaalt. Ook dient een bankafschrift van dit rekeningnummer aangeleverd te worden. De aanvraagtermijn voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 is verlengd tot en met 5 juni 2020.

Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag, maar waarschijnlijk al eerder.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de vaststelling van de subsidie te worden aangevraagd. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie geldt het volgende:

  • Bij een definitief subsidiebedrag van € 25.000 tot € 125.000 is een derdenverklaring vereist over de omzetdaling.
  • Bij een definitief subsidiebedrag van meer dan € 125.000 is een accountantsverklaring verplicht over de omzetdaling.

Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Bij terugbetaling geldt er een ondergrens van € 500. Dit betekent dat de werkgever bij een invordering beneden dit bedrag wel een terugvorderingsbeschikking ontvangt, maar dat er niet wordt overgegaan tot invordering. Dit heeft tot gevolg dat bij een te hoog verleende subsidie tot € 500 niets terug betaalt hoeft te worden.

Meer informatie?

Wij helpen u graag bij de aanvraag voor de NOW. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor andere vragen zoals:

 • De hoogte van het voorschotbedrag van de NOW-subsidie
 • Loondoorbetaling aan oproepkrachten
 • Vaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken
 • Ontslagmogelijkheden tijdens de periode waarin u NOW-subsidie ontvangt.

Als u vragen heeft over bepalen van de omzet en hoe om te gaan met de mogelijke accountantsverklaring kunt u contact opnemen met

mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
wvvliet@vanreehrc.nl

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met onze NOW-helpdesk:

M.A. (Rien) van de Beek                 
R. (Rien) van de Beek                A. (Arja) van de Kraats
RvdBeek@vanreehrc.nl             avdkraats@vanreehrc.nl