RJ-660

Elke onderwijsinstelling dient een jaarverslag in te richten conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hierbij moet het jaarverslag in het bijzonder in overeenstemming zijn met richtlijn RJ-660 Onderwijsinstellingen. Voordeel van deze regelgeving is dat alle onderwijssectoren aan dezelfde eisen moeten voldoen. Daarnaast moeten ze hun jaarrekening conform dezelfde modellen inrichten. Naast deze richtlijn heeft het Ministerie in december 2018 een Handreiking bestuursverslag gepubliceerd om tot een verdere uniformering te komen.  Doel is hierbij om te komen tot een beknopt, uniform, beleidsrijk verslag.

Voor de toekomst verwacht men van de onderwijsinstellingen dat zij jaarverslagen digitaal middels XBRL/SBR bij het ministerie indienen.

Vraagstukken

Ondanks het feit dat een en ander in de regelgeving conform RJ-660 in detail is uitgewerkt blijven er nog genoeg vraagstukken over, zoals:

  • Hoe moet je omgaan met investeringen in huisvesting in het PO?
  • Moet je verbouwingen in gebouwen in het PO en VO nu activeren, of niet?
  • Is een voorziening voor groot onderhoud wenselijk en noodzakelijk, of passen we de componentenmethode toe?
  • Hoe gaan we om met diverse personele voorzieningen (jubilea, duurzame inzetbaarheid, leeftijdsfase bewust personeelsbeleid, WW-verplichtingen, langdurige ziekte)
  • Nemen wij een overlopende vordering op het ministerie in verband met de lumpsum bekostiging (de ‘Regeling onvoorziene gevallen bij de invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’) op, of niet?
  • Moet men de jaarrekening van een verbonden partij consolideren met de jaarrekening van de onderwijsinstelling, of niet?

Wij wisselen graag met u van gedachten over bovengenoemde en andere vraagstukken op het gebied van de externe verslaggeving. Bovendien komen wij hierbij, binnen de kaders van de regelgeving, tot werkbare oplossingen. Het vooraf afstemmen van dergelijke vraagstukken zorgt er voor dat het traject van jaarafsluiting en accountantscontrole op een vlotte wijze doorlopen kan worden. Tenslotte is Van Ree Accountants is u ook van dienst bij het (opnieuw) inrichten van de jaarrekening, bijvoorbeeld bij een bestuurlijke fusie of bij de overgang naar een administratie in eigen beheer.