20 december 2018

Naar aanleiding van de pilot bestuursverslag waaraan veel onderwijsinstellingen hebben deelgenomen, heeft een kerngroep, bestaand uit vertegenwoordigers vanuit het veld, de accountancysector i.c. de Raad voor de Jaarverslaggeving, DUO, de inspectie en het ministerie van OCW de afgelopen tijd hard gewerkt aan een handreiking voor het opstellen van een “gefocust” en compact bestuursverslag.

Hiermee wordt aangesloten bij het rapport van de ‘Taskforce Publieke verantwoording. In een eerdere nieuwsbrief is gemeld dat een concept van de Handreiking bestuursverslag zal worden voorgelegd aan de Werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De werkgroep heeft de handreiking inmiddels zorgvuldig bestudeerd. In de vergadering van de werkgroep van eind november 2018 is de handreiking uitvoerig behandeld. Zie voor de handreiking onderstaande link.

Let op!!!!! De handreiking is nadrukkelijk geen vervanging van de wet- en regelgeving, maar is bedoeld als hulpmiddel en bron van inspiratie voor het opstellen van een compact en gefocust bestuursverslag.

Deze handreiking is een levend document en zal periodiek worden bijgesteld, mede aan de hand van input vanuit het (onderwijs)veld.

De handreiking is benaderbaar via de link.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems