7 juni 2021

Eind mei heeft 87% van de leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO Bouw & Infra. Deze CAO gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en heeft een looptijd van 2 jaar. Enkele hoofdlijnen van de nieuwe CAO voor Bouw & Infra zijn:

Lonen

 • Verhoging van de CAO-lonen gedurende de looptijd van de CAO. En wel met 4,5% in twee stappen, namelijk 1,5% op 1 augustus 2021 en 3% op 1 januari 2022
 • Daarnaast krijgen werknemers die op 1 december 2021 in dienst zijn in december 2021 een eenmalige uitkering van 1%. Werknemers die tussen 1 augustus en 1 december 2021 uit dienst gaan, ontvangen deze eenmalige uitkering bij de eindafrekening

Stimuleringsprogramma “Behoud Vakleerkrachten”

 • CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt over het stimuleringsprogramma “behoud vakleerkrachten”, met als doel om (een infrastructuur in te richten om) sectorale samenhang te organiseren en te realiseren en een terzake doend aanbod neer te zetten om vakmensen te boeien en te binden.
 • Aan het stimuleringsprogramma zijn de volgende elementen toegevoegd:
  • Een diplomabonus van bruto € 2.500 bij het behalen van het diploma BBL2, BBL3 en BBL4 (budget € 20 miljoen aan O&O-middelen)
  • Vergoeding van leermiddelen en examineringsproducten gedurende leerjaar 2021/ 2022 en 2022/ 2023 (budget € 5,6 miljoen aan O&O-middelen)
  • Subsidie indiensttreding uitzendkrachten (vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2023) als een uitzendkracht van(-af) 50 jaar, die tenminste 10 jaar werkzaam is geweest als werknemer in de zin van de CAO Bouw & Infra en duurzaam in vaste dienst wordt genomen (budget € 2 miljoen aan O&O-middelen)
  • Stresspreventie en deelname aan de werkdrukvoorziening voor UTA-medewerkers (budget € 500.000 aan O&O-middelen)

Zwaarteregeling Bouw & Infra

 • De “Zwaarteregeling Bouw & Infra” die op 1 januari 2021 in werking is getreden, wordt met ingang van 1 januari 2022 uitgebreid. Met deze “zwaarwerkregeling” kunnen bouwplaatsmedewerkers vanaf 1 januari 2021 (onder voorwaarden) maximaal 3 jaar vóór hun AOW-leeftijd stoppen met werken.
 • Met ingang van 1 januari 2022 kunnen ook UTA-werknemers die langere tijd als bouwplaatsmedewerker gewerkt hebben (onder voorwaarden) maximaal 3 jaar vóór hun AOW-leeftijd stoppen met werken.

Arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid

 • Er komt adequate voorlichting om te anticiperen op hittestress en over het nemen van passende maatregelen bij hittestress. Voor de CAO Onwerkbaar weer Bouw & Infra geldt een ongewijzigde verlenging voor de periode van 2 jaar (van 1 april 2021 tm 31 maart 2023).
 • Werknemers die werken met gespoten PUR kunnen periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten uitvoeren, zoals een longtest en een urinecontrole.
 • Verplichte intredekeuring voor de PUR-isoleerder.
 • Toevoeging van de functie van PUR-isoleerder aan de functielijst Bouwplaatswerknemers van de CAO.
 • Onervaren (kraan-)machinisten moeten een tijdelijk (TCVT-)certificaat halen bij de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) om te voorkomen dat zij worden ingezet bij hijswerkzaamheden. Dit tijdelijke bewijs kan na een aantal uren praktijkbegeleiding worden ingewisseld voor een definitief certificaat. Voor kraanmachinisten geldt de verplichtingom zich regelmatig te laten bijscholen om het certificaat te behouden.
 • Er wordt onderzocht door de CAO-partijen om voor BOL-studenten het VCA-certificaat te vergoeden.

Verlof en verzuim

 • Er komen maatwerkafspraken tussen werkgever en werknemer als een werknemer te maken krijgt met mantelzorgtaken.
 • Afschaffing van de re-integratiebonus voor werknemers die op of na 1 januari 2022 ziek worden.

Pensioen

 • De CAO wordt in overeenstemming gebracht met de mogelijkheden om het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker te maken.
 • CAO-partijen Bouw & Infra stellen voor het jaar 2022 een premiebudget beschikbaar van 26,0% van de pensioengrondslag.

Andere punten in de CAO

 • Er volgt een onderzoek onder werkgever en werknemers. De vraag is, in hoeverre zij hechten aan tijdspaarfonds.
 • Met ingang van 1 augustus 2021 wijzigt de reiskostenvergoeding voor uitzendkrachten. Zij krijgen de(-zelfde) reiskostenvergoeding als bouwplaats- en UTA-werknemers op grond van artikel 5.9 van de CAO.
 • In overeenstemming brengen van de ketenregeling in artikel 1.3.4. van de CAO met artikel 7:668a BW.
 • En tot slot het functie- en loongebouw.  CAO-partijen spannen zich in 2021 in om per 1 januari 2023 een nieuw functie- en loongebouw te introduceren.

Wij adviseren u om de nieuwe CAO aan te grijpen als kans om goed werkgeverschap neer te zetten en “duurzame inzetbaarheid” te realiseren. Zo kunt u met uw onderscheidende vermogen het verschil blijven maken in de dynamische bouw- en infrastructuursector! Wij zijn u graag van dienst om u te ontzorgen bij uw salarisverwerkings- en HR-vraagstukken.

W. (Wout) Penning
Directeur Van Ree HR Consultants
wpenning@vanreehrc.nl
0342-408 508

Meer nieuwsitems