7 juli 2022

In de Voorjaarsnota 2022 wordt ingegaan op de btw-gevolgen voor het detacheren (lees ook: uitlenen of ter beschikking stellen) van onderwijspersoneel aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Hier valt te lezen dat via extra bekostiging het btw-nadeel voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zal worden gecompenseerd. Volgens de Minister is dit een gevolg van een wijziging in de Europese wet- en regelgeving. Uit dit bericht kan worden afgeleid dat de zienswijze van het Ministerie van Financiën is dat voor de detachering van onderwijspersoneel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs per definitie sprake is van btw-belaste prestaties.

Berichtgeving

Dit bericht in de Voorjaarsnota 2022 heeft vervolgens geleid tot berichtgeving van de zijde van o.a. de PO- en VO-raad. Deze berichtgeving heeft bij ons als onderwijsspecialist vragen opgeroepen. Wij doen dan ook nader onderzoek naar de redenen die ten grondslag liggen aan deze berichtgeving. Onduidelijk is bijvoorbeeld waarop is gebaseerd dat deze btw-compensatie een gevolg zou zijn op de wijzigingen in de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast is naar onze mening niet op voorhand uitgesloten dat detacheringen van onderwijspersoneel door onderwijsinstellingen aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op basis van de huidige wet- en regelgeving kunnen worden aangemerkt als nauw met het onderwijssamenhangende diensten op basis waarvan de btw-onderwijsvrijstelling van toepassing is.

Detachering van personeel

Het meest voorkomend in de onderwijspraktijk is de situatie dat onderwijsinstellingen personeel detacheren aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Andersom, het detacheren van personeel in dienst van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs aan onderwijsinstellingen komt een stuk minder voor maar is in de onderwijspraktijk ook aan de orde. Ook in dat kader kan de vraag opkomen of dit vrij van btw kan plaatsvinden. Alsdan dient een beroep te worden gedaan op de specifieke btw-vrijstelling voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in het PO en VO. Deze Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn namelijk voor hen werkzaamheden voortvloeiend uit het onderliggende ondersteuningsplan aangemerkt als instellingen van sociaal-culturele aard en daarmee vrijgesteld van btw. In dit kader zijn interessant de door het Steunpunt Passend Onderwijs VO destijds gepubliceerde vragen en antwoorden omtrent de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Hieruit leiden wij af dat detacheringen van personeel door Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en voortvloeiend uit het ondersteuningsplan, vrij van btw zou moeten kunnen plaatsvinden. Echter, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn in de Wet omzetbelasting aangemerkt als instellingen van sociaal-culturele aard en daarmee vrijgesteld voor btw. Voor specifiek deze btw-vrijstelling geldt echter dat detachering van personeel van de btw-vrijstelling is uitgesloten. Het lijkt er sterk op dat de ons inziens ongelukkige aanwijzing in de Wet Omzetbelasting van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs als instelling van sociale-culturele aard als gevolg heeft dat op grond van de huidige wet- en regelgeving detachering vanuit een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs belast is met btw.

Onduidelijkheid in de onderwijspraktijk

De berichtgeving van de zijde van de PO- en VO-raad schept naar onze mening helaas veel onduidelijkheid voor de onderwijspraktijk en is tenminste voor discussie vatbaar.

LET OP! Bovendien merken wij op dat bij diensten van onderwijsinstellingen dan wel Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs niet per definitie sprake is van detachering van personeel. Zeker in het geval van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is de kans ook groot dat sprake is van dienstverlening en geen detachering. Detachering veronderstelt namelijk dat het betreffende personeel onder leiding en toezicht van de inlenende partij de werkzaamheden verricht. Lang niet in alle gevallen is daarvan binnen de onderwijspraktijk sprake. Hierbij is belangrijk dat ook aan de voorzijde goed wordt nagedacht over de wijze waarop e.e.a. in een overeenkomst wordt vastgelegd. Regelmatig signaleren wij in de onderwijspraktijk dat al te snel wordt uitgegaan van detachering. Daarmee wordt de btw-discussie onbewust ook meer naar voren getrokken.

Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u vragen zijn gerezen naar aanleiding van deze recente berichtgeving door o.a. de PO- en VO-raad. Neem in dat geval vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee. Ter vermijding van btw zijn er meerdere oplossingsrichtingen voorhanden. Voor vragen kunt u contact opnemen!

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Fiscaal directeur | BTW-adviseur
avdbok@vanreevandriel.nl

    Meer nieuwsitems