22 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de financiering van de plannen.

Als specialist in de sector onderwijs hebben wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van sturing en financiën voor u in kaart gebracht.

Herstelplan Kwaliteit Onderwijs

De belangrijkste constatering waar de onderwijsparagraaf mee begint is dat de basisvaardigheden op het gebied van lees- en rekenvaardigheid van veel leerlingen niet op orde is. Hiervoor zal een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs voor worden opgesteld. Onderdelen hiervan zijn:

 • De hoeveelheid subsidies moet worden terug gebracht. Deze subsidies zullen worden omgezet in een solide structurele financiering. Het is belangrijk dat het geld voor het primaire proces wordt ingezet. Zeggenschap van schoolleiders en betrokkenheid van leraren is hierbij belangrijk. Er wordt een maximum gesteld aan de overheadkosten. Hiermee wordt een lijn doorgetrokken die ook al als optie werd benoemd in de gedachtevorming over de herijking van de sturen van het funderend onderwijs.
 • Zij-instroom van personeel zal worden bevorderd. Het beleid zal zich richten op het verhogen van het aantal voltijdswerkers en meer mannen voor de klas. Dit wordt onder meer gedaan door het in de opleiding mogelijk te maken om losse opleidingen voor jonge en oudere kinderen aan te bieden. Ook wordt ingezet op meer zeggenschap van leerkrachten en het verlagen van regeldruk en administratieve lasten.
 • Meer aandacht voor passend en speciaal onderwijs.
 • Binnen de onderwijsbegroting moeten middelen vrijgemaakt worden voor onderwijsaanbod op het platteland, op een redelijke reistijd.
 • De bekostiging van het hoger onderwijs wordt meer aangepast naar capaciteitsbekostiging om opleidingen met krimpende studentenaantallen, die wel belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt of de regio, in stand te kunnen houden. De studiebeurs blijft behouden en studenten die onder het sociaal leenstelsel hebben gestudeerd krijgen een eenmalige extra tegemoetkoming.

Maatregelen financiering

In de budgettaire bijlage zijn ter financiering diverse concrete maatregelen aangekondigd:

 • Afschaffen van de subsidie voor maatschappelijke diensttijd
 • Afschaffen subsidie brede brugklassen
 • Beperken subsidie school en omgeving
 • Bijstellen sectorplannen hoger onderwijs en wetenschap
 • Vermindering van het aantal internationale studenten, met uitzondering van technische studies
 • Verhogen van het collegegeld voor langstudeerders die langer dan 1 jaar uitlopen in de bachelor- of masterfase. Dit zal doorwerking hebben in lagere bekostiging
 • Generieke taakstelling voor subsidies. Deze maatregel is niet specifiek op het onderwijs gericht, maar op subsidies in het algemeen. Dit kan effect hebben op het onderwijs.

Heeft u vragen over wat dit betekent in uw situatie? Wij adviseren u graag.

Meer nieuwsitems