26 mei 2020

Update: op 8 juni is meer bekend geworden over de coulanceregeling.

De afgelopen weken hebben wij ons ingespannen om, in verband met de Corona maatregelen, voor de onderwijsinstellingen uitstel te krijgen voor het indienen van de jaarstukken 2019. Dit heeft er mede toe geleid dat, hoewel de formele datum van 1 juli 2020 blijft staan,  het Ministerie wel met een coulance regeling komt.

In haar nieuwsbrief van 26 mei jl. bericht het ministerie het volgende:

Enkele onderwijsaccountantskantoren hebben hun zorgen geuit over het mogelijk niet altijd halen van de deadline van 1 juli 2020 voor het indienen van de jaarstukken en gevalideerde bekostigingsgegevens 2019. Naar aanleiding hiervan hebben OCW, de Inspectie en DUO een inventarisatie gedaan op basis van informatie van de sectorraden, de Branchevereniging voor Onderwijsbedrijfsvoering (BRAVO), de Samenwerkende Register Accountants (SRA), de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Naar aanleiding daarvan is een aantal scenario’s aan de Ministers voorgelegd. De ministers hebben besloten om voor de aanlevering van de jaarverslagen en waar van toepassing ook de bekostigingsgegevens de deadline van 1 juli te handhaven in combinatie met een coulanceregeling. Binnenkort berichten we u over de vorm van deze coulance.

 Bron: www.rijksoverheid.nl