9 september 2020

De VO-raad heeft een informatiedocument bij het opstellen van een schoolbegroting ontwikkeld. Het document is in overleg met het ministerie van OCW  opgesteld.  In het document zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging en de bijbehorende regelgeving in het voorgezet onderwijs opgenomen. De VO-raad heeft hierbij onder meer de voorjaarsnota van het kabinet en de ontwikkelingen in de personele en materiële lasten betrokken.

Bron: www.voraad.nl