7 september 2016

Per 1 april 2016 is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS in werking getreden. Deze regeling vervangt de afzonderlijke subsidiekaderregelingen van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

De nieuwe kaderregeling lijkt voornamelijk een samenvoeging van de afzonderlijke subsidiekaderregelingen te betreffen. De wijzigingen ten opzichte van de oude Kaderregeling VWS-subsidies zijn namelijk beperkt. De verandering die nog het meeste in het oog springt, betreft de gewijzigde indeling en opmaak van de regeling. De kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is ingedeeld in hoofdstukken in plaats van paragrafen en de artikelen zijn nu voorzien van titels.

Inhoudelijk wijzigt de regeling bijna niet en de wijzigingen voor VWS subsidies zijn met name beperkt gebleven tot het samenvoegen en herschrijven van artikelen. Er is onder andere een artikel toegevoegd inzake de kosten terugvordering en wettelijke rente bij ten onterecht betaalde subsidiebedragen of voorschotten. Verder kan de minister verzoeken om een volledig en recent overzicht van de financiële situatie van de aanvrager. In de oude kaderregeling VWS-subsidies werd daarbij alleen de aanvrager van een projectsubsidie vermeld en niet de aanvrager van een instellingsubsidie.

De nieuwe kaderregeling is ingegaan per 1 april 2016, maar geldt niet voor subsidies waarvan de aanvraag is ontvangen voor 1 april 2016 en subsidies die voor inwerkingtreding van de regeling zijn verleend of vastgesteld op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies.

Als er vragen over de kaderregeling of toepassing van de subsidievoorwaarden zijn, neem dan contact op met Arjen Hoogenboom: (030) 307 49 49.

Meer nieuwsitems