26 april 2022

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en het op gang komen van de vluchtelingenstroom die daar het gevolg van is, stellen veel scholen de vraag hoe zij om moeten gaan met het geven van onderwijs aan Oekraïense kinderen. Veel scholen hebben hun nek al uitgestoken en zijn al onderwijs gaan geven aan deze kinderen. Naast de inhoudelijke vragen speelt ook de vraag of voor deze leerlingen nieuwkomersbekostiging aangevraagd kan worden, en zo ja, wat hier de voorwaarden voor zijn. Eerder hebben wij aangegeven dat wij hierover in gesprek gegaan zijn met de VO-raad. Inmiddels zijn de voorwaarden door OCW bekend gemaakt.

Nieuwkomersbekostiging

Scholen die aan Oekraïense leerlingen en andere nieuwkomers onderwijs geven, ook in de vorm van tijdelijke onderwijsvoorzieningen, kunnen hiervoor bekostiging krijgen. De zogenoemde nieuwkomersbekostiging. Deze is afhankelijk van het aantal nieuwkomers op een school. De reguliere nieuwkomersbekostiging wordt 4 keer per jaar uitgekeerd op basis van 4 peildata. Voor de nieuwkomersbekostiging op basis van 4 peildata blijft de procedure via DUO hetzelfde.

Maatwerkbekostiging

Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, biedt DUO scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor vraagt DUO vanaf nu aan scholen om maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen dan maatwerkbekostiging. De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022. Voor de maatwerkbekostiging is een apart aanvraagformulier beschikbaar, deze kunt u op de website van DUO vinden.

OCW roept scholen op om kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk in te schrijven in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD), zodat ze weten hoeveel kinderen uit Oekraïne in Nederland naar school gaan. De inschrijvingen zijn ook nodig om de reguliere nieuwkomersbekostiging te ontvangen; de maatwerkbekostiging loopt via het bovengenoemde formulier.

Vrijstelling bewijsstukken nieuwkomers

Scholen kunnen leerlingen inschrijven in het ROD; hiervoor is geen koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. In plaats van een BSN kan een onderwijsnummer worden aangemaakt. Mocht een leerling van school wisselen, dan is het belangrijk om het onderwijsnummer door te geven aan de nieuwe school. Zodat we de leerlingen kunnen blijven volgen. Als de datum van aankomst in Nederland niet bekend is, kunt u dit aan de ouders vragen. Bewijsstukken zijn dit jaar niet nodig.

Handreiking onderwijs

Op 21 april heeft OCW, in samenwerking met de betrokken partijen zoals Onderwijsinspectie, PO-raad, VO-raad, LOWA en VNG, de Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne gepubliceerd. Deze handreiking biedt handvatten bij de invulling van het onderwijs, de inzet van personeel en over bekostiging en toezicht. De handreiking is hier te vinden.

Meer nieuwsitems