17 april 2024

Als stichting bent u verplicht een intern uitkeringenregister bij te houden. Hierin houdt u bij welke uitkeringen u gedaan heeft. Twee belangrijke criteria zijn:

  1. U hebt een uitkering aan iemand (een begunstigde) gedaan.
  2. De uitkering is, per begunstigde, maximaal 25% van het totaal wat u als stichting in een jaar kunt uitkeren.

Het uitkeringenregister in het kort

Stichtingen zijn sinds 8 juli 2020 verplicht om een intern uitkeringenregister bij te houden. Hierin houdt u als stichting bij aan wie u geld heeft uitgekeerd. Dit register hoeft u niet openbaar te maken, dus het is niet inzichtelijk voor derden.

Het doel van een intern uitkeringenregister is om stichtingen meer transparant te maken, zodat de Belastingdienst de geldstromen makkelijker kan volgen. U moet de informatie aan de Belastingdienst tonen als de Belastingdienst hierom vraagt.

Wat is een uitkering?

De term ‘uitkering’ kunt u verschillend opvatten. De staatssecretaris koppelt de term namelijk aan het eigendomsbelang. Dat is ‘een recht op een uitkering uit het vermogen van een rechtspersoon’. Tegelijkertijd geeft de staatssecretaris voorbeelden die niet ‘een recht op een uitkering uit het vermogen’ zijn. Zoals donaties, giften en uitkeringen met een sociaal karakter.

Ondanks bovenstaande verwarring gaan wij ervan uit dat de staatssecretaris iedere uitkering, schenking, gift, donatie of andere niet zakelijke transactie bedoelt. Er is hierbij geen (zakelijke) tegenprestatie aanwezig.

De uitkering kan zowel in geld als in natura zijn. En het maakt niet uit of u het aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon heeft uitgekeerd.

Welke uitkering neemt u op in het intern uitkeringenregister?

U neemt als stichting alleen die uitkeringen op die maximaal 25% zijn van het ‘voor uitkering vatbare bedrag’ in een bepaald boekjaar. U kijkt hiervoor naar de volgende twee bedragen:

  1. Het bedrag wat u heeft uitgekeerd;
  2. Het bedrag wat u in een bepaald jaar ‘voor uitkering beschikbaar heeft’.

Het bedrag wat uiteindelijk voor uitkering beschikbaar is blijkt uit de jaarstukken. Aan het einde van het boekjaar zal inzichtelijk zijn hoe groot de winst en de beschikbare reserves van de stichting zijn.

Wat als een uitkering meer is dan 25%?

Personen aan wie meer dan 25% is uitgekeerd, worden aangemerkt als UBO. Deze personen neemt u niet op in het uitkeringenregister. Dit betekent niet dat u ze om die reden opneemt in het UBO-register. Want voor het opnemen van een persoon in het UBO-register moet voldaan zijn aan de voorwaarden van het UBO-register zelf.

Zo kan het voorkomen dat een rechtspersoon niet kwalificeert voor het intern uitkeringenregister, maar ook niet kwalificeert voor opname in het UBO-register. Bijvoorbeeld doordat die rechtspersoon meer dan 25% van het ‘voor uitkering beschikbare bedrag’ ontvangt, maar niet 25% van het ‘totale vermogen’ van een stichting heeft. Diegene wordt uiteindelijk in beide registers niet geregistreerd en valt daardoor tussen wal en schip.

Voorbeeld van een ‘sociale’ uitkering

In de parlementaire behandeling wordt een hulporganisatie als voorbeeld genoemd. Als een stichting een hulporganisatie is die donaties doet aan individuele oorlogsslachtoffers, moet zij bijhouden wie de slachtoffers zijn aan wie zij geld of goederen uitkeert. Er wordt vanuit gegaan dat een stichting weet wie die personen zijn aan wie ze hulp verleent. En dat zij die gegevens in hun administratie verwerkt op grond van de bestaande administratieplicht op grond van artikel 2:10 BW.

Voorbeeld van een betaalde factuur

Als u als stichting een factuur betaalt van een zzp’er die werkzaamheden voor u verricht, neemt u dit op in de administratie. Deze zzp’er ontvangt niet een uitkering, maar hij krijgt een vergoeding voor een verrichte prestatie.  Deze betaling van de factuur hoeft daarom niet opgenomen te worden in het uitkeringenregister.

Hoe geeft u het intern uitkeringen register vorm?

Zolang in uw administratie eenvoudig zichtbaar is aan wie u heeft uitgekeerd, mag u zelf weten hoe u het uitkeringenregister vorm geeft.  In principe moet u de namen, adressen, het uitgekeerde bedrag en de datum bijhouden van degenen aan wie u een uitkering heeft gedaan.

U hoeft niet meer gegevens te registreren dan de gegevens die al in uw huidige administratie aanwezig zijn. Extra gegevens opvragen is niet nodig. Zo zullen bij het uitdelen van dekens tijdens een natuurramp de gegevens van begunstigden onbekend zijn. Omdat de nieuwe wetgeving geen aanvullende administratieve lasten meebrengt, hoeft de stichting in dit voorbeeld geen extra gegevens van de slachtoffers op te vragen.

Sanctie als u geen intern uitkeringenregister bijhoudt

U bent als bestuurder van de stichting verplicht een uitkeringenregister bij te houden. Als u dit niet doet overtreedt u de Wet op de economische delicten. De overtreding is dan een economisch delict. De mogelijke sancties daarvoor zijn een hechtenis van maximaal zes maanden, een taakstraf of een geldboete van maximaal € 25.750 (jaar 2024).

Ons advies voor uw stichting

Zorg voor een consistente inrichting van het uitkeringenregister, zodat u de uitkering elke keer op dezelfde wijze berekent. Daarnaast kunt u in de statuten opnemen dat het bestuur verplicht is een uitkeringenregister bij te houden. Zo weet het bestuur van deze plicht af en kunnen bestuurders elkaar onderling hierop wijzen. Worstelt u met het bijhouden van een intern uitkeringenregister? Van Ree Finance Consultants ondersteunt u graag. Wij zijn ook bereikbaar via 0343-415940.

 

Meer nieuwsitems