6 november 2015

Wat verandert er?

Voor alle rechtspersonen gelden straks dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Voor nv’s en bv’s bestaan deze regels al. Straks gelden ze ook voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Dit heeft gevolgen voor u als bestuurder van een stichting of vereniging.

Het gaat om regels over de:

  • taakvervulling door bestuurders en toezichthouders.
  • aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.

Er geldt echter ook een externe bestuurdersaansprakelijkheid als de wetgeving van kracht wordt, zodat in bepaalde casussen bestuurders
aansprakelijk zijn richting derden voor gevoerd beleid bijvoorbeeld bij onrechtmatig handelen.

Bestuurders van stichtingen en verenigingen kunnen intern aansprakelijk worden gesteld wanneer de taak onbehoorlijk is vervuld en er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De vraag of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen hangt samen met de soort activiteiten, risico’s die samenhangen met de activiteiten, taakverdeling in het bestuur, informatievoorziening binnen governance organen en wat er van een bestuurder in een dergelijke setting mag worden verwacht inzake taakvervulling. Daarnaast komen er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders.

Voor toezichthouders komt er een ander regiem dat minder verstrekkend is echter de eisen van redelijkheid en billijkheid tezamen met eisen van niet onrechtmatig handelen door onbehoorlijke taakvervulling gelden wel in dezen richting de stichting en vereniging zelf.

Voor wie?

  • Verenigingen
  • Stichtingen
  • Besloten vennootschappen (bv’s)
  • Naamloze vennootschappen (nv’s)
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen

Wanneer?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen gaat naar verwachting in per 1 januari 2016.

Relevantie

De aansprakelijkheid van bestuurders van niet-commerciële stichten en verenigingen worden dus vergroot en de rechtspraktijk wordt deels vastgelegd in wet- en regelgeving.

Het is zaak voor een stichting en vereniging, welke grootte de stichting of vereniging ook heeft om de goverance structuur serieus aan tegen het licht te houden. Dit gaat hierbij zowel om de structuur, statuten, reglementen en eventuele directiereglementen in combinatie met de informatievoorziening van het bestuur. Good goverance is een combinatie van consistente structuur van de stichting/vereniging, adequate taakverdeling, interne controle op werkzaamheden en goede informatievoorziening.

Bron: Van Ree Accountants en Antwoord voor Bedrijven

Speciaal voor maatschappelijke instellingen hebben wij een Governance Quick Scan opgezet, om stichtingen en verenigingen snel en tegen een gunstig tarief inzicht te geven in de stand van zaken van de governance structuur en aandachtspunten te benoemen mede in het licht van bovenstaande komende regelgeving. De quick scan richt zich op de structuur, reglementen, taakverdeling, interne communicatie en enkele andere relevante issues.

Neem hiervoor contact op met Gerlof de Jong.

Meer nieuwsitems