11 april 2019

Het Wetsvoorstel beleidsbeëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds ligt tot 13 mei 2019 ter internetconsultatie voor.

De opheffing van de verplichte aansluiting van besturen bij het Vervangingsfonds betekent dat het Vervangingsfonds stopt met het verevenen en vergoeden van vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel op scholen. Op den duur zullen alle schoolbesturen deze kosten volledig zelf gaan dragen. Vanaf 2013 kunnen besturen hier al voor kiezen. Na de beëindiging zullen ook de besturen die tot op dat moment de vervangingskosten nog declareerden bij Vervangingsfonds, ervoor moeten zorgen dat zij deze kosten zelf kunnen dragen. Op weg naar de beëindiging kunnen de besturen een beroep doen op ondersteuning van het Vervangingsfonds. Het moment waarop het Vervangingsfonds wordt beëindigd wordt vastgesteld in overleg tussen de sociale partners, het Vervangingsfonds -bestuur en het ministerie van OCW. Dan wordt ook bezien of het nodig om te voorzien in een tijdelijk, ondersteunend vangnet voor schoolbesturen, die buiten hun toedoen nog niet helemaal klaar zijn om verder te gaan zonder Vervangingsfonds.

Voor het Participatiefonds legt het voorstel de basis voor een vernieuwde systematiek voor het verevenen en vergoeden van de werkloosheidskosten van schoolbesturen. Deze nieuwe systematiek bestaat uit een vereenvoudigd en qua uitkomst beter voorspelbaar systeem voor het indienen en beoordelen van verzoeken om vergoeding van werkloosheidskosten. Dit in combinatie met meer (financiële) prikkels ter beheersing van lopende en nieuwe werkloosheidskosten. Hierbij wordt het re-integratiebeleid aangescherpt. Het Participatiefonds zal werkloze werknemers intensiever gaan begeleiden bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ook krijgt het Participatiefonds een taak gericht op het voorkomen van ontslag. De wijze waarop kosten worden verrekend met schoolbesturen verandert. Dit loopt straks niet meer via een inhouding op de rijksbekostiging door DUO, maar direct via een verrekening tussen besturen en het Participatiefonds. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding per 1 augustus 2020.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems