3 februari 2016

Vorige week debatteerde de Eerste Kamer over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba). Tijdens het debat heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven dat hij voornemens is om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders af te schaffen. Het is nog niet bekend per wanneer deze wijziging precies ingaat.

Wat lag hieraan ten grondslag?

Het wetsvoorstel Wdba zoals dat bij de Eerste Kamer voorlag en inmiddels is aangenomen, schaft de VAR af. Dit zou voor extra administratieve lasten voor commissarissen en toezichthouders zorgen. Commissarissen en toezichthouders die nu gebruik maken van een VAR zouden dan ‘verloond’ moeten worden; commissarissen en toezichthouders die nu vanuit een persoonlijke vennootschap werken, zouden dan individueel een verzoek moeten indienen bij hun belastinginspecteur om de doorbetaald loonregeling toe te passen.

De VTOI heeft samen met de andere toezichthoudersverenigingen NVTZ (zorg) en VTW (woningcorporaties), zorgen geuit over de consequenties van de Wdba voor toezichthouders en commissarissen. Het standpunt van de VTOI is onder de aandacht gebracht bij het ministerie en Eerste Kamerfracties.

Wat gaat er nu veranderen?

De staatssecretaris heeft in het debat aangegeven dat hij nog eens goed naar de regelgeving gekeken heeft en dat zijn oplossing is om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders helemaal af te schaffen. Dit bespaart de onderwijsinstelling en de toezichthouder straks administratieve lasten. De precieze effecten worden nu in kaart gebracht.

Wanneer treedt dit in werking?

De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2016 ingestemd met de Wdba en de wet aangenomen. De wet treedt op 1 mei 2016 in werking. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij een beleidsbesluit wil nemen ten aanzien van de fictieve dienstbetrekking. Hiermee kan de facto afschaffing van de fictieve dienstbetrekking relatief snel zijn beslag krijgen, vooruitlopend op een formele wetswijziging.
Het ministerie zal nu de toezegging van de staatssecretaris verder uit gaan werken. Zodra er meer bekend is, wordt u daar uiteraard in detail over geïnformeerd.

Bron: VTOI

Meer nieuwsitems