20 september 2023

Het Belastingplan 2024; welke specifieke fiscale maatregelen zijn relevant voor uw maatschappelijke organisatie?

 Ons demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de fiscale plannen bekend gemaakt. Als branchespecialist hebben wij met onze bekende frisse blik gekeken welke fiscale gevolgen wij concreet zien voor maatschappelijke organisaties. Gelet op de aanstaande verkiezingen kent het Belastingplan 2024 naar onze mening weinig echte verrassingen. In deze Prinsjesdagspecial vatten wij de belangrijkste maatregelen voor u samen:

Einde giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

Het werd reeds voor de zomervakantie aangekondigd door de Staatssecretaris van Financiën en nu lezen wij het in het Belastingplan 2024 ook terug: er komt een einde aan de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (hierna: VPB). Deze maatregel heeft mogelijk ook gevolgen voor u als maatschappelijke organisatie met een ANBI-status. Wat verandert er precies?

Huidige regeling tot en met 2023

VPB-plichtige bedrijven zoals bijvoorbeeld een BV of NV kunnen giften aan ANBI’s aftrekken van hun winst. Deze aftrek is gemaximeerd op 50% van de fiscale winst tot een maximum van € 100.000. Het meerdere is niet aftrekbaar en kan leiden tot een winstuitdeling bij de aandeelhouders van de vennootschap zelf.

Een door een ANBI ontvangen gift kan vrij van schenkbelasting worden verkregen.

Nieuw beoogde regeling per 2024

Vanaf 2024 zijn giften aan ANBI’s in de VPB niet langer fiscaal aftrekbaar. Een gift door een vennootschap leidt echter niet tot een winstuitdeling bij de aandeelhouder.

Ook vanaf 2024 kan een ANBI de gift vrij van schenkbelasting blijven ontvangen.

Wat betekent dit concreet voor maatschappelijke organisaties met een ANBI-status?

De bedoeling van de wetgever is dat doneren vanuit een vennootschap fiscaal eenvoudiger moet worden. Geen fiscale aftrek meer voor de vennootschap maar ook geen winstuitdeling aan de aandeelhouder. Of dit concreet betekent dat maatschappelijke organisaties met een ANBI-status meer of minder giften zullen gaan ontvangen, valt aan de voorzijde niet goed in te schatten.

Uit het Belastingplan 2024 blijkt dat het mogelijk blijft om bijvoorbeeld uitgaven m.b.t. MVO-beleid, sponsoring en reclame als vennootschap af te trekken van de fiscale winst als zakelijke uitgaven. Dit biedt ons inziens kansen voor ANBI’s. Deze aangekondigde wetswijziging kan voor maatschappelijke organisaties met een ANBI-status aanleiding zijn om hun fondsenwervingsbeleid nader vorm te geven.

Wijzigingen Werkkostenregeling (WKR)

Via de WKR kunnen bepaalde vergoedingen en verstrekkingen onbelast worden gedaan aan werknemers op grond van gerichte vrijstellingen. In de WKR worden enkele aanpassingen voorgesteld. Deze zijn als volgt:

Gerichte vrijstelling reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding per gereden kilometer wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 0,21 naar € 0,23.

Verruiming gerichte vrijstelling OV-kaarten en voordeelurenkaarten

Het ter beschikking stellen of vergoeden van een OV-kaart of voordeelurenkaart aan een werknemer kan op basis van een gerichte vrijstelling in de WKR belastingvrij plaatsvinden. In de situatie van het vergoeden van de kosten kan soms echter sprake zijn van belastbaar loon.

De verruiming beoogt dat, onafhankelijk van de vraag hoe een werkgever een OV-kaart aanbiedt aan de werknemer, met ingang van 2024 privégebruik door de werknemer gericht wordt vrijgesteld. Daarbij geldt als voorwaarde dat de werknemer in enige mate de OV-kaart gebruikt voor zakelijke reizen. Woon-werk verkeer wordt daarbij ook aangemerkt als zakelijk.

Aanpassing vrije ruimte WKR

Weliswaar reeds als maatregel opgenomen in het Belastingplan 2023 maar wij merken het zekerheidshalve nog op: met ingang van 2024 wordt de eerste schijf van de vrije ruimte in de WKR verlaagd van 3% naar 1,92%.

Heeft u naar aanleiding van deze Prinsjesdagspecial nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons, wij denken graag verder met u mee!

Meer nieuwsitems