22 juli 2020

Op 16 juni 2020 heeft de staatssecretaris een geactualiseerd besluit uitgebracht ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek. Een betalingsachterstand bij de hypotheek is immers niet ondenkbaar in coronatijd. Wat is dan het gevolg voor de hypotheekrenteaftrek?

De staatsecretaris komt in het besluit woningbezitters met een hypotheekschuld tegemoet. Het moet nadrukkelijk wel gaan om een (nieuwe) hypotheekschuld die per 1 januari 2013 is ontstaan. De staatssecretaris schrijft in het besluit: “Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus kunnen belastingplichtigen met een eigenwoningschuld te maken krijgen met (dreigende) betalingsproblemen, waardoor zij niet meer aan hun maandelijkse verplichting tot het betalen van rente en aflossing kunnen voldoen. Nederlandse geldverstrekkers vinden het gewenst in bepaalde gevallen hun schuldenaren een betaalpauze aan te kunnen bieden, waardoor zij gedurende een bepaalde periode (gedeeltelijk) geen rente en aflossing hoeven te betalen”

Toetsmoment

Wanneer u echter zou gebruik maken van een dergelijke betaalpauze dan is het zeer waarschijnlijk dat u op 31 december 2020 (het wettelijk toetsmoment) een betalingsachterstand heeft. Als de achterstand niet is ingehaald in 2021 wordt er per 1-2022 een nieuw (ten minste) annuïtair schema vastgesteld voor de gehele lening. Blijkt dit schema niet haalbaar en stemt de schuldeiser in met betalingsuitstel dan dient er uiterlijk op 31 december 2024 een nieuw (ten minste annuïtair) schema te zijn opgesteld waarbij er geen achterstand meer mag ontstaan. Wanneer dit wel het geval zal zijn dan zal uw hypotheek niet langer kwalificeren als eigenwoningschuld. Hierdoor vervalt de mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek. Een situatie die voor u niet wenselijk is.

Voorwaarden betaalpauze

De staatssecretaris biedt echter nu de mogelijkheid om de betalingsachterstand af te lossen waarbij de schuld blijft kwalificeren als een eigen woningschuld. De betaalpauze moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U heeft tussen 12 maart 2020 en 30 september 2020 bij uw hypotheekverstrekker gemeld dat u (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
  2. U en uw hypotheekverstrekker zijn een betaalpauze overeengekomen;
  3. Uw betaalpauze gaat uiterlijk op 1 oktober 2020 in;
  4. Uw betaalpauze wordt schriftelijk door uw hypotheekverstrekker bevestigd;
  5. Uw betaalpauze heeft een looptijd van maximaal zes maanden.

Wanneer u uw hypotheek heeft afgesloten bij “een ander dan een aangewezen administratieplichtige”, bijvoorbeeld uw bv of bij een familielid, dan gelden er nog aanvullende voorwaarden. In dat geval moet namelijk aannemelijk worden gemaakt dat u minstens 20% van het arbeidsinkomen verliest in drie aaneengesloten maanden.

Goedkeuring

In het besluit wordt nu goedgekeurd dat u ook eerder dan 1 januari 2022 met uw hypotheekverstrekker een nieuw aflossingsschema mag overeenkomen. In dat geval heeft u op 31 december 2021 geen aflossingsachterstand meer en blijft dus uw hypotheek automatisch behoren tot de eigenwoningschuld. Het gevolg hiervan is dat uw hypotheekrente in de toekomst aftrekbaar blijft. Het nieuwe aflossingsschema mag zien op uw hele hypotheekschuld. Het nieuwe aflossingsschema mag ook zien op enkel de betalingsachterstand.

Toch renteaftrek?

Door de betaalachterstand betaalt u op dit moment geen rente. Wilt u echter deze rente toch aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting over 2020? Zorg er dan voor dat u de rente over 2020  fiscaal als rentedragend kunt aanmerken. Dit kan als volgt:

  1. Vraag uw hypotheekverstrekker om een rentebeschikking waaruit blijkt dat de verschuldigde rente vaststaat en dat dit bedrag rentedragend door u wordt schuldig gebleven.
  2. Zie er op toe dat uw hypotheekverstrekker de rente ook daadwerkelijk in rekening brengt.
  3. Toets of u de verschuldigde rente ook feitelijk in de toekomst kunt betalen.

Tenslotte

Heeft u te maken met een betalingsachterstand? Neem dan contact op met uw hypotheekverstrekker. Het is raadzaam om daarbij fiscaal advies in te winnen. Vergeet hierbij ook niet uw voorlopige aanslag aan te passen.

NB: Deze tegemoetkoming is overigens één van de tegemoetkomingen als gevolg van de uitbraak van de coronavirus. Echter zijn er meerdere tegemoetkomingen. Informatie hierover vindt u in ons overzicht van de coronamaatregelen.

Meer nieuwsitems