19 mei 2020

Het is voor sommige ondernemers niet mogelijk het hoofd boven water te houden. Met schrijnende gevolgen. Daardoor kan een situatie ontstaan waarin u noodgedwongen personeelsleden moet ontslaan. De procedures leggen wij uit.

Veel werkgevers hebben een NOW-subsidie aangevraagd vanwege omzetverlies. Toch kan het zijn dat u alsnog noodgedwongen mensen moet ontslaan. Is dit dan mogelijk? En betekent dit voor u dat u dan een lager subsidiebedrag ontvangt? Zo ja, is daar een oplossing voor?

Voorwaarde NOW-regeling

Eén van de voorwaarden is dat de werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dat toch, dan zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Deze correctie bestaat eruit dat het loon van de werknemer, verhoogd met 50%, in mindering komt op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. De berekeningswijze van de correctie leidt dan tot een fors lagere subsidie. Bij een loonbedrag van € 2.500 per maand en het hoogste subsidiepercentage van 90% bedraagt de correctie dan € 13.162,50.

Vaststellingsovereenkomst

Een ontslagaanvraag via het UWV is dus niet zonder gevolgen. Is er een andere mogelijkheid? Jazeker, die is er. U kunt de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden beëindigen door een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Daar komt het UWV dan niet aan te pas. Wanneer de werknemer per 1 juni 2020 uit dienst gaat, heeft dit geen invloed op de hoogte van de NOW-subsidie. De hoogte hiervan is immers gebaseerd op de loonsom van maart, april en mei ten opzichte van die van januari.

Deeltijdontslag

Wanneer u wilt besparen op loonkosten, hoeft u een werknemer niet persé voor zijn volledige arbeidsduur te ontslaan. U kunt ook kiezen voor deeltijdontslag. Het voordeel is dat u, wanneer de crisis voorbij is en de markt weer aantrekt, de werknemer weer zijn ‘oude’ uren kunt geven. Het voordeel is dat u dan geen nieuwe medewerker hoeft te werven, en de kennis en ervaring behouden blijft. Let op: als u NOW-subsidie aangevraagd heeft, heeft deeltijdontslag mogelijk consequenties op de definitieve afrekening van deze subsidie!

Overleg met werknemer

Dit deeltijdontslag is mogelijk wanneer uw werknemer meewerkt aan zijn tijdelijke ontslag. Daarom is het belangrijk dat u als werkgever op een transparante manier de noodzaak hiervan uitlegt. U stelt in dit geval ook een vaststellingsovereenkomst op. Het helpt daarbij dat u voorrekent wat het nettoloon zal bedragen in de nieuwe situatie en aan welke eisen voldaan zal moeten worden bij de aanvraag van de WW-uitkering.

Toekenning WW-uitkering

Wanneer een werknemer een WW-aanvraag indient, houdt het UWV rekening met de opzegtermijn die van toepassing is bij de werknemer. De opzegtermijn van de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband en er kan in de arbeidsovereenkomst of cao van afgeweken worden. Het UWV keert echter pas WW-uitkering uit wanneer die opzegtermijn voorbij is. Let er dus op dat uw werknemer niet een paar maanden moet wachten op een WW-uitkering.

Later betalen vakantiegeld

Als u vanwege de crisis in financieel zwaar weer zit, geeft het ook lucht als u het vakantiegeld later kunt betalen. In de arbeidsovereenkomst of de cao staat wanneer het vakantiegeld uitbetaald moet worden. Dat is meestal jaarlijks in de maand mei. Als er betalingsproblemen zijn, kan de werkgever echter eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen betalen. Daarvoor moet de werkgever wel de instemming van de werknemer hebben. Het is verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Let op: uitstel is geen afstel; mogelijk leidt het later betalen tot meer liquiditeitsproblemen!

Vakantiedagen opnemen bij minder werk

Veel werkgevers hebben door de coronacrisis minder of geen werk. De vraag die dan opkomt is of werkgevers hun werknemers kunnen verplichten om vakantiedagen op te nemen. Dit is niet het geval. Werkgevers mogen wel vragen om vakantiedagen op te nemen, maar het is uiteindelijk aan de werknemers of ze daarmee instemmen of niet.

Vragen

Wilt u gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden, neemt u dan contact op met één van onze HR-consultants. Zij zijn op de hoogte van de juridische voetangels die hierbij spelen.