25 februari 2021

Helderheid waardering nalatenschappen RJ640/RJ650/C1/C2:
RJ-Uiting Verwerking nalatenschappen uitgebracht

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de langverwachte uiting online gezet over de waardering van nalatenschappen. Kortweg is er de keuze tussen:

  • de baten te verwerken op het moment dat er een akte van verdeling of rekening en verantwoording is, óf
  • de wijze zoals nu gangbaar is namelijk op het moment dat de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden geschat per nalatenschap bepaald.

Mede door de inbreng van goede doelenorganisaties is de oorspronkelijke hoofdbepaling teruggekomen in deze uiting. Dit is een belangrijk verschil met de RJ-Uiting 2020-10 ontwerpalinea 208.

De nieuwe alinea 208 luidt:

Oude bepaling die is gehandhaafd namelijk:

Een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de uiteindelijke (financiële) omvang van de nalatenschap kan worden gemaakt. Deze beoordeling vindt per nalatenschap plaats. De organisatie  verwerkt  uitbetalingen  in  de  vorm  van  voorschotten  in  het  verslagjaar  waarin  ze  worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

Alternatieve verwerkingswijze namelijk:

Als alternatief voor de beoordeling per nalatenschap is het aanvaardbaar om baten uit nalatenschappen te verwerken in het verslagjaar waarin de akte van verdeling, dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening  en  verantwoording  is  ontvangen.  Alleen  indien  de  akte  van  verdeling  of  de  rekening  en verantwoording voor balansdatum is ontvangen, wordt de bate uit de nalatenschap in het verslagjaar verwerkt. De organisatie verwerkt uitbetalingen in de vorm van voorschotten in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

Overgangsbepalingen

De overgangsbepalingen zijn aantrekkelijk opgezet met beperkte administratieve lasten ten opzichte van een normale stelselwijziging. U mag kiezen voor de optie alleen bij nieuwe nalatenschappen de nieuwe alternatieve verwerkingswijze toe te passen. Een herziening van de waardering van nalatenschappen die al in eerdere boekjaren waren opgenomen is dan ook niet nodig. Ook worden de vergelijkende cijfers niet aangepast. Tot slot hoeft u enkel een tekstuele (kwalitatieve) toelichting te geven over welke posten zijn invloed door het toepassen van de nieuwe alternatieve verwerkingswijze. Dit voorkomt herrekenen van opgenomen posten in vorige boekjaren. Gedetailleerde informatie vindt u in deze brief van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Ons advies

Wij geven u uit onze praktijk een aantal tips en handreikingen mee:

  • Let op het opnemen van informatie die u ontvangt na balansdatum in de ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’ als de nieuwe alternatieve verwerkingswijze wordt toegepast. Die informatie behelst na balansdatum ontvangen akte van verdeling of rekening en verantwoording.
  • Voorschotten die u ontvangt zijn in beide stelsels direct als baten verwerkt, mits niet al genomen als baten uiteraard.
  • Deze Richtlijn wordt toegepast vanaf verslagjaren die beginnen in 2021. Maar toepassing mag eerder.
  • Bij alternatieve verwerkingswijze wordt deze methode voor alle nalatenschappen consistent toegepast.
  • De administratieve lasten bij toepassing van het alternatieve stelsel zijn lager dan in de oude situatie. Het is eenduidiger en eenvoudiger. Nadeel is dat uw organisatie meer afhankelijk is van de officiële informatie vanuit de executeur-testamentair. Namelijk wanneer de rekening en verantwoording / akte van verdeling wordt ontvangen wat het moment van resultaatneming is. Onzekerheid in de waardering van onroerend goed en/of volledigheid van informatie over de waardering is niet meer aan de orde bij toepassing van het alternatieve stelsel.

Kortom: Uw organisatie heeft de mogelijkheid te kiezen voor een manier van waarderen van de nalatenschappen die bij de grootte van uw organisatie en het aantal ontvangen nalatenschappen per jaar past. Wij adviseren u graag hierover. Neem gerust contact met ons op.

J.K.J. (Carlo) van Egdom RA MSc
Relatiebeheerder non-profitorganisaties
cvegdom@vanreeacc.nl

Meer nieuwsitems