20 juni 2024

Is uw werknemer ziek in de vakantie?

Het welzijn en de gezondheid van uw werknemers is voor u als werkgever vanzelfsprekend belangrijk. Naast de betrokkenheid vanuit goed werkgeverschap, is er ook een aantal regels waarmee u rekening moet houden. Met de zomervakantie in het vooruitzicht hebben we voor u wat aandachtspunten op een rij gezet:

 • Wist u dat de opbouw van vakantie tijdens ziekte volledig doorloopt, maar dat u als werkgever in sommige gevallen tijdens ziekte wel vakantiedagen kan afschrijven wanneer de werknemer deze opneemt?
 • En als u gebruik maakt van een collectieve bedrijfssluiting, kunt u na instemming van de werknemer de ziektedagen als wettelijke vakantiedagen aanmerken. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt daarnaast dat u op voorhand schriftelijk met de werknemer kunt afspreken, ziektedagen als vakantiedagen aan te merken;
 • Als een werknemer tijdens ziekte geen of minder recht heeft op loon, worden ook minder vakantierechten opgebouwd. Dit kan van toepassing zijn als een werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt;
 • Dagen waarop uw werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden niet als vakantie, tenzij de werknemer daarmee instemt;
 • Als uw werknemer zich in het buitenland ziek meldt, kunt u verlangen dat hij aan de bedrijfsarts een doktersverklaring verstrekt;
 • Een zieke werknemer die met vakantie wil, moet hierover eerst met u overleggen. De bedrijfsarts bepaalt of die vakantie herstel mogelijk belemmert;
 • Een zieke werknemer heeft over de periode die hij vakantie opneemt, recht op 100% loon, dus ook wanneer het loon tijdens ziekte op dat moment 70% bedraagt;
 • Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen over het voorliggende jaar komen op 1 juli van het daarop volgende jaar te vervallen, mits werknemer tijdig schriftelijk is gewezen op het bestaan van een nog openstaand tegoed, in de gelegenheid is gesteld die dagen alsnog voor 1 juli op te nemen en informatie heeft gekregen over de consequentie wanneer dit niet gebeurt;
 • Dit geldt in beginsel ook tijdens ziekte, maar werknemer kan stellen dat hij, als gevolg van medische redenen, niet in staat was die dagen op te nemen/te genieten, in welk geval die dagen dan weer niet vervallen;
 • Voor bovenwettelijke dagen geldt een langere verjaringstermijn, namelijk vijf jaar, die verjaringstermijn wordt niet opgeschort als de werknemer ziek is;
 • De werknemer bouwt nog vakantiedagen op als hij na 104 weken ziekte deels (betaald) werkt. In dat geval wordt de werknemer vaak naar loonwaarde betaalt. Over deze uren bouwt de werknemer vakantiedagen op.
 • De werknemer waarvan na twee jaar ziekte de loonbetalingsplicht eindigt, maar waarvan de arbeidsovereenkomst nog bestaat, kan vakantiedagen opnemen die dan tegen 100% moeten worden uitbetaald;

Deze aandachtspunten zijn algemeen geformuleerd. De individuele situatie is afhankelijk van een geldende CAO en gemaakte afspraken. Wij helpen u graag verder als u hierover vragen heeft. Neem gerust contact met ons op.

 

 

Bron: Xpert HR

Meer nieuwsitems