Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het toezicht op zorgaanbieders verbeteren. Nieuw is, dat ook onderaannemers in de zorg onder de Wtza vallen. Zij krijgen er nieuwe verplichtingen bij. Een uitzondering geldt voor zorgaanbieders die uitsluitend zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leveren. Voor ‘zuivere’ jeugdhulpaanbieders is de Wtza niet van toepassing maar de regels over jaarverantwoording in de Jeugdwet;. Meer informatie daarover vindt u in het ‘Jaardocument Jeugd’. Wel kan het zo zijn dat u een Combi-instelling bent wanneer u zorgaanbieder én jeugdhulpaanbieder bent! In dat geval is de jaarverantwoording vanuit de Wtza wel van toepassing!

Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over de (financiële) bedrijfsvoering. Dit gaat over:

 1. het publiceren van financiële gegevens
 2. informatie over de bedrijfsvoering en
 3. het bestuursverslag

Let hierbij op de deadline van 1 juni!

Pauzeknop jaarverantwoording zorg

Voor zorgaanbieders die voor het eerst moesten publiceren heeft de Minister van VWS de ‘pauzeknop ingedrukt’: deze zorgaanbieders hebben voor verslagjaar 2022 en 2023 vrijstelling gekregen. Vanaf verslagjaar 2024 geldt de publicatieplicht dus weer wel! Gelet op de krapte bij administratie- en accountantskantoren is ons advies: neem tijdig contact op!

Ook een rechtsvormwijziging maakt dat u niet meer onder het begrip “pauzeknop” valt.

De verantwoording

De NZa houdt toezicht op de naleving. Zij richt zich met name op de aanlevering van de jaarverantwoording. Deze moet op tijd en volledig zijn.

Er is veel kritiek gekomen over deze extra administratieve lasten en verantwoording, zeker in de eerstelijns zorginstellingen. Weliswaar geldt voor kleine zorginstellingen geen accountantscontroleplicht, maar u dient wel een jaarverslag/jaarrekening op te stellen en te publiceren.

Het is belangrijk om na te gaan welke jaarverantwoording voor u gaat gelden en welk model handreiking jaarverantwoording voor de balans en de staat van baten en lasten gehanteerd moet worden. De jaarverantwoording moet voor 1 juni van het volgend jaar ingediend zijn. Voor ‘nieuwe zorgaanbieders’ geldt dit vanaf 2024. Ook is inzicht nodig in de eisen die worden gesteld aan uw bedrijfsvoering en interne beheersing. Hierop zult u uw planning- en controlcyclus moeten aanpassen. Het is het verstandig dit al in 2024 te doen.

Jaarverantwoording zorg kent alleen maar een verslagjaar wat gelijk is aan kalenderjaren, dus een verlengd of gebroken boekjaar is niet toegestaan!

Daarnaast wijzen wij u op de Wet Normering Topinkomens, de WNT. Deze is voor zorginstellingen ook van toepassing. U dient jaarlijks een WNT-verantwoording op te stellen en deze (mogelijk) door een accountant te laten controleren.

Ons advies

Kortom, de Wtza heeft grote impact op uw organisatie. Vóor 1 juni  moet de jaarverantwoording voor het volgende jaar klaar zijn en moet u het toezicht geregeld hebben. Als expert in de zorgsector ontzorgen wij u graag. Wij kennen de regels van de Wtza. Neem contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat dit goed en op tijd is afgerond. Zo weet u zeker dat u straks voldoet aan de regels die gelden in uw situatie.

Onze specialisten

 • J.H. (Johan) Arends LLM AA RB

  Directeur/partner

 • W. (Wouter) Bunt AA

  Accountant medewerker

 • J. (Jan) Lobbezoo AA

  Relatiebeheerder

 • L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  L.B.W. (Lennard) de Haas MSc RA

  Accountant medewerker

 • H. (Henri) Verhoef AA

  Relatiebeheerder

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant