Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het toezicht op zorgaanbieders verbeteren. Nieuw is, dat ook onderaannemers in de zorg onder de Wtza vallen. Zij krijgen er nieuwe verplichtingen bij. Een uitzondering geldt voor zorgaanbieders die uitsluitend zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leveren. Voor ‘zuivere’ jeugdhulpaanbieders is de Wtza niet van toepassing maar de regels over jaarverantwoording in de Jeugdwet;. Meer informatie daarover vindt u in het ‘Jaardocument Jeugd’. Wel kan het zo zijn dat u een Combi-instelling bent wanneer u zorgaanbieder én jeugdhulpaanbieder bent! In dat geval is de Wtza wel van toepassing!

De Wtza bestaat hoofdzakelijk uit vier onderdelen:

  1. Meldplicht

Deze geldt voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. Behalve als u al opgenomen bent in het Landelijk Register Zorgaanbieders van het CIBG. Controleer of u in het register bent opgenomen.

  1. Vergunningsplicht

De vergunningsplicht geldt voor zorginstellingen met meer dan 10 zorgverleners. Dat is het aantal werkzame zorgverleners inclusief zzp’ers. Deze vergunning vraagt u aan via het CIBG, dat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Er geldt een uitzondering van 25 zorgverleners voor eerstelijnszorg.

  1. Intern toezicht

Hiervoor zijn zogenaamde transparantie-eisen gesteld. Deze zijn afhankelijk van het aantal zorgverleners en het type zorginstelling. Het betreft met name het aantal toezichthouders, informatieverschaffing en bezoldiging. In uw statuten moet nauwkeurig worden vastgelegd hoe uw organisatie dit geregeld heeft en hoe u aan deze verplichtingen voldoet. Uiteraard in samenhang met de Governance code zorg. Hierover leest u meer in ons artikel Governance in de zorg.

  1. Jaarverantwoording

Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over de (financiële) bedrijfsvoering. Dit gaat over:

  1. het publiceren van financiële gegevens
  2. informatie over de bedrijfsvoering en
  3. het bestuursverslag

Let hierbij op de deadline van 1 juni!

Pauzeknop jaarverantwoording zorg

Voor zorgaanbieders die voor het eerst moesten publiceren heeft de Minister van VWS ‘de pauzeknop ingedrukt’: deze zorgaanbieders hebben voor verslagjaar 2022 en 2023 vrijstelling gekregen. Zorgaanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart vallen niet onder deze pauzeknop. Indien de zorgaanbieders hun rechtsvorm wijzigen dan moeten ze wel voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht vanuit de Wtza.

Vanaf verslagjaar 2024 geldt de publicatieplicht dus weer wel!  Wees attent op wat in uw situatie van toepassing is en neem tijdig contact op.

De overige bepalingen vanuit de Wtza blijven van toepassing.

De verantwoording

De NZa houdt toezicht op de naleving. Zij richt zich met name op de aanlevering van de jaarverantwoording. Deze moet op tijd en volledig zijn.

Er is veel kritiek gekomen over deze extra administratieve lasten en verantwoording, zeker in de eerstelijns zorginstellingen. Weliswaar geldt voor kleine zorginstellingen geen accountantscontroleplicht, maar u dient wel een jaarverslag/jaarrekening op te stellen en te publiceren.

Het is belangrijk om na te gaan welke jaarverantwoording voor u gaat gelden en welk model handreiking jaarverantwoording voor de balans en de staat van baten en lasten gehanteerd moet worden. De jaarverantwoording moet voor 1 juni van het volgend jaar ingediend zijn. Voor ‘nieuwe zorgaanbieders’ geldt dit vanaf 2024. Ook is inzicht nodig in de eisen die worden gesteld aan uw bedrijfsvoering en interne beheersing. Hierop zult u uw planning- en controlcyclus moeten aanpassen. Het is het verstandig dit al in 2024 te doen.

Jaarverantwoording zorg kent alleen maar een verslagjaar wat gelijk is aan kalenderjaren, dus een verlengd of gebroken boekjaar is niet toegestaan!

Let op! Verantwoordingsjaar = kalenderjaar

Vanuit de Wtza is het niet toegestaan om een verlengd boekjaar of gebroken boekjaar te hanteren. Wees hierop attent bij het starten van ondernemingen en bij rechtsvormwijzigingen. Het verslagjaar voor de jaarverantwoording zorg loopt altijd vanaf 1 januari tot 31 december.

Wet Normering Topinkomens

Daarnaast wijzen wij u op de Wet Normering Topinkomens, de WNT. Deze is voor zorginstellingen ook van toepassing. U dient jaarlijks een WNT-verantwoording op te stellen en deze (mogelijk) door een accountant te laten controleren.

Ons advies

Kortom, de Wtza heeft grote impact op uw organisatie. Vóór 1 juni  moet de jaarverantwoording voor het volgende jaar klaar zijn en moet u het toezicht geregeld hebben. Als expert in de zorgsector ontzorgen wij u graag. Wij kennen de regels van de Wtza. Neem contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat dit goed en op tijd is afgerond. Zo weet u zeker dat u straks voldoet aan de regels die gelden in uw situatie.