Binnen de gezondheidszorg is vaak sprake van een vorm van samenwerking tussen medici onderling. Als sprake is van toetreden tot een groepspraktijk, is een persoonlijke klik met de toekomstige collega’s van essentieel belang. Ook zal een vertrekkende medicus, die zijn of haar praktijk wil overdragen, een opvolger willen zien die past binnen het cliëntenbestand. Daarom is er vaak een periode van samenwerking, voordat praktijkoverdracht plaatsvindt.

Fiscale aspecten

Dienstverband

Als een medicus voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscaal-juridische aspecten helder. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is het toepassen van tijdelijke contracten veelal wenselijk.

Zelfstandige basis

Meer aandacht vraagt de samenwerking waarbij niet wordt gekozen voor een dienstverband, maar waarin de medicus zich als zelfstandige profileert. Dan is het van groot belang dat de arbeidsrelatie met de medicus als zodanig wordt ingericht en contractueel wordt vastgelegd. Duidelijk moet zijn dat de intentie van partijen is dat de medicus als zelfstandige wenst op te treden en partijen derhalve geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan. Hierdoor wordt, zoveel als mogelijk, voorkomen, dat achteraf met de Belastingdienst discussie ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van een dienstverband. Dit kan immers leiden tot forse naheffingsaanslagen voor de loonheffingen.

Het op zelfstandige basis als medicus werken, veronderstelt dat aan deze samenwerking een overeenkomst van opdracht ten grondslag ligt. In overleg met brancheorganisaties zijn model samenwerkingsovereenkomsten opgesteld waarin de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking wordt uitgesloten. Van groot belang is voor de praktijk dat partijen ook daadwerkelijk volgens de bepalingen van de overeenkomst werken.

Btw

Eén van de belangrijke aandachtspunten bij samenwerking met de medicus, is de BTW. Het is namelijk de vraag of de diensten van de zelfstandige medicus zijn onderworpen aan de heffing van btw, dan wel dat een beroep kan worden gedaan op de btw-vrijstelling voor medische diensten. Het is van belang dat partijen afspraken hieromtrent goed vastleggen in de onderliggende overeenkomst. Hierbij is voor de praktijk het standpunt van de staatssecretaris van belang. Hij onderkent namelijk dat ZZP-ers die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten, de vrijstelling voor medische diensten deelachtig worden als de door hen verrichte diensten:

 • vallen binnen de werkzaamheden als individuele Wet BIG-beroepsbeoefenaar, of
 • naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van de aangeboden vrijgestelde medische verzorging.

Financiële aspecten

Bij toe- en uittreden tot een groepspraktijk zal de uittreder een vergoeding vragen voor zijn aandeel in de waarde van praktijkpand en de inventaris. Een taxatierapport van de waarde van eventuele eigen onroerende zaken is daarbij onmisbaar. Daarbij is het belangrijk of de huurvoorwaarden marktconform zijn. Bij praktijkoverdracht dragen partijen toekomstig inkomen over. Na toetreding heeft de toetreder recht op een inkomen, wat hij of zij voor toetreden niet had. Als dit verwachte toekomstige inkomen hoger is dan een passende vergoeding voor arbeid en ondernemersrisico, kan sprake zijn van een meerwaarde, ook wel goodwill genoemd. Bij een praktijkovername is het bij medisch specialisten, tandartsen en dierenartsen gebruikelijk om goodwill te betalen. Maar ook bij huisartsen wordt steeds vaker goodwill bedongen bij een praktijkovername. Het is van belang dat de medici zich bij bepalen van de hoogte van deze goodwill door een waarderingsdeskundige laten adviseren.

Wij zijn u graag van dienst met advies rondom uw praktijkoverdracht en -opvolging.

Onze specialisten

 • Arjan Van Der Bok

  mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  Fiscaal directeur | Belastingadviseur | Financieel planner

 • Wim Boerman

  B.W. (Wim) Boerman RB REP

  Belastingadviseur/Juridisch adviseur

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën