RJk C3 ‘Kleine zorgaanbieders’

In het voorjaar van 2022 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een nieuw hoofdstuk aan de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving toegevoegd: RJk C3 ‘Kleine zorgaanbieders’.

Achtergrond

Met ingang van het verslagjaar 2022 treedt de Regeling openbare jaarverantwoording WMG in werking. Deze regeling vervangt de Regeling verslaggeving WTZi en is van toepassing op de jaarverantwoording van zorgaanbieders. In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine zorgaanbieders. Voor de RJ is dit reden geweest om, evenals voor andere kleine organisaties, ook voor de kleine zorgaanbieders een aparte verslaggevingsrichtlijn uit te brengen. ‘Klein’ betekent dat gedurende twee opeenvolgende jaren voldaan wordt aan twee van de volgende criteria: een balanstotaal van minder dan € 6.000.000, een netto-omzet van minder dan € 12.000.000 en het gemiddeld aantal werknemers bedraagt minder dan 50.

Consequenties

Als een zorgaanbieder in de categorie ‘klein’ past, is dus met ingang van het verslagjaar 2022 de nieuwe richtlijn RJk C3 ‘Kleine zorgaanbieders’ van toepassing. Dit brengt enkele vrijstellingen met zich mee. Kleine zorgaanbieders hoeven geen bestuursverslag en geconsolideerde jaarrekening uit te brengen. Het opnemen van overige gegevens bij de jaarverantwoording en het toevoegen van een controleverklaring bij de jaarrekening zijn eveneens niet meer nodig. Daarnaast zijn de modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening vereenvoudigd ten opzichte van RJ 655. Voor de middelgrote en grote zorgaanbieders blijft de reeds bestaande verslaggevingsrichtlijn RJ 655 ‘Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen’ gelden. Aangezien de Regeling Jeugdwet het genoemde onderscheid naar grootte niet kent, blijft ook voor kleine jeugdhulpaanbieders RJ 655 van kracht.

Advies

Heeft u vragen over RJk C3 en wat het voor uw organisatie precies inhoudt? Wij denken graag met u mee.