Naast de controle van de jaarrekening moeten ook de bekostigingsgegevens gecontroleerd worden. De aard en omvang van de bekostigingscontrole verschilt sterk per sector. De controle op de bekostigingsgegevens van het primair onderwijs is beperkt. Daarentegen is bijvoorbeeld bij de controle van de bekostigingsgegevens in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (BVE) sprake van een meer uitgebreide controlecomplexer van aard.

Wij zien de laatste jaren de complexiteit van de bekostigingscontroles toenemen. Deze complexiteit betreft onder andere de controle van de nieuwkomers, de problematiek rond de zogenaamde thuiszitters en buiten de school geplaatsten en de verschillende wijzen van bekostiging door het samenwerkingsverband. Wij verrichten deze bekostigingscontrole conform de in het controleprotocol OCW voorgeschreven richtlijnen. Rapportage vindt in eerste instantie plaats door een assurancerapport. Eventuele bevindingen worden gerapporteerd in een rapport van bevindingen en/of in het accountantsverslag.