Accountants voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Met dat doel werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De gevolgen voor de Wet passend onderwijs

De Wet passend onderwijs heeft niet alleen onderwijsinhoudelijke en organisatorische consequenties, maar ook financiële consequenties. Er gaat veel aandacht uit naar de prestaties van samenwerkingsverbanden. Dit schept verwachtingen voor de verantwoording door samenwerkingsverbanden, zowel over financiële als op inhoudelijke doelen.

Een gevolg van de Wet passend onderwijs is dat subsidiestromen zijn verlegd. De middelen voor extra ondersteuning die voorheen voor een deel bij de onderwijsinstellingen zelf binnenkwamen, vloeien nu grotendeels naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het samenwerkingsverband staat voor de uitdaging om deze middelen in te zetten voor passend onderwijs. Dit kan door gelden te verdelen over de scholen of door expertise in te zetten. Het samenwerkingsverband betaalt ook ondersteuningsmiddelen aan het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Onderwijsondersteuningsplan

Alle afspraken die door het samenwerkingsverband worden gemaakt moeten worden vastgelegd in het zogeheten onderwijsondersteuningsplan. Een samenwerkingsverband is verplicht om ten minste eens in de vier jaar een ondersteuningsplan op te stellen. Het ondersteuningsplan moet draagvlak hebben bij de deelnemende scholen en de gemeenten.

Belangrijke uitdagingen voor samenwerkingsverbanden liggen op de volgende gebieden:

 • De inrichting van de governancestructuur:
  De stakeholders van de samenwerkingsverbanden zijn vooral de schoolbesturen. Schoolbesturen zijn echter ook vaak vertegenwoordigd in het bestuur of het toezichthoudend orgaan. Dit vraagt om een goede doordenking van de governancestructuur van de organisatie, alsmede duidelijke onderlinge afspraken en rolvastheid.
 • Het verantwoordingsvraagstuk:
  Voor het bereiken van de doelen op het gebied van passend onderwijs passen samenwerkingsverbanden verschillende modellen toe. Bij het schoolmodel worden vooral de financiële middelen overgedragen aan de scholen. Andere samenwerkingsverbanden hanteren het expertisemodel en verstrekken personele middelen in de vorm van inzet van ambulant begeleiders, orthopedagogen, etc.
 • Veel samenwerkingsverbanden passend onderwijs betrekken  diensten van derden en detacheren zelf medewerkers. Er gelden BTW-vrijstellingen voor de diensten die samenhangen met het ondersteuningsplan. Samenwerkingsverbanden moeten steeds alert zijn op de gevolgen voor de omzetbelasting bij in- en uitleen van medewerkers.
 • Een duidelijke visie op de hoogte en de functie van het eigen vermogen is nodig. Er is veel gepubliceerd over (te) hoge reserves. Uw samenwerkingsverband zal een duidelijke visie moeten hebben op vermogensvorming, waarbij enerzijds de middelen moeten worden besteed aan passend onderwijs en anderzijds een passend buffervermogen in stand moet worden gehouden. Risicomanagement is daarbij een belangrijk instrument.

Als Van Ree Accountants hebben wij ervaring met deze vraagstukken bij samenwerkingsverbanden in het primair en het voortgezet onderwijs. Onze multidisciplinaire aanpak biedt u een totaalpakket en professionele begeleiding. Dit gaat verder dan uitsluitend de controle op de jaarrekening van het samenwerkingsverband. Neem gerust contact op om hierover door te praten.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel MSc RA CISA

  Directeur Vaktechniek

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant