Good governance, in het onderwijs ook wel educational governance genoemd, is een onderwerp wat blijvende aandacht heeft. Nadat in 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur van kracht is geworden hebben nagenoeg alle onderwijsinstellingen de governacestructuur op een juiste wijze ingericht waarbij bestuur en toezicht gescheiden zijn. is. Ook in de governacecodes is dit geïmplementeerd. Ieder heeft hierbij afhankelijk van de situatie eigen keuzes gemaakt. Nu een en ander ingericht is komt het aan op de werking van de governancestructuren. Ook de inspectie van het onderwijs gaat hier in haar toezicht expliciet aandacht aan besteden.

Van Ree Accountants is graag bereid u te adviseren inzake de verdere optimalisatie van educational governance binnen uw onderwijsinstelling. Ook is het om te beoordelen of de gekozen wijze van inrichting van de governacestructuur nog past bij de huidige praktijk. Daarom hebben wij twee diensten ontwikkeld, te weten de quick scan goed bestuur en de audit goed bestuur.

Quick scan

De quick scan goed bestuur is bedoeld om snel inzicht te krijgen met betrekking tot de vraag of u aan de eisen op het gebied van goed bestuur voldoet. Aan de hand van vragenlijsten, statuten, managementstatuut en ander interne documenten stellen wij vast in hoeverre uw onderwijsinstelling op het gebied van goed bestuur voldoet aan bovengenoemde wet en aan de voor u van toepassing zijnde code goed bestuur. Hierbij nemen wij de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de van toepassing zijnde governace codes mee. Het resultaat is een overzichtelijke rapportage waarin in u snel kunt zien wat de huidige stand van zaken is en welke acties nog ondernomen moeten worden.

De audit goed bestuur is een uitgebreidere beoordeling dan de quick scan, waarin we per thema:

  • aangeven welke eisen de wet en de code goed bestuur stelt;
  • de huidige stand van zaken inventariseren;
  • de conclusie formuleren met betrekking tot het al dan niet voldoen aan de wet en de code goed bestuur;
  • aanbevelingen doen voor verbeteringen.

Naast een uitgebreide rapportage geven wij ook een managementsamenvatting en worden alle thema’s in een overzicht uitgewerkt, inclusief de beheersmaatregelen, controleactiviteiten en bevindingen. Ook kunnen wij advies op maat verstrekken op het gebied van edcuational governance.