Good governance, in het onderwijs ook wel educational governance genoemd, is een onderwerp dat blijvende aandacht heeft. Nadat in 2010 de Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht is geworden hebben nagenoeg alle onderwijsinstellingen de governancestructuur op een juiste wijze ingericht. Waarbij bestuur en toezicht gescheiden zijn. is. Ook in de governancecodes is dit geïmplementeerd. Iedere onderwijsinstelling heeft hierbij afhankelijk van de situatie eigen keuzes gemaakt. Nu een en ander ingericht is komt het aan op de werking van de governancestructuren. Ook de inspectie van het onderwijs besteedt hier in haar toezicht expliciet aandacht aan.

Als Van Ree Accountants adviseren wij u graag over de optimalisatie van educational governance binnen uw onderwijsinstelling. Het is raadzaam om te beoordelen of de gekozen wijze van inrichting van de governacestructuur nog past bij de huidige praktijk. Daarom hebben wij voor uw onderwijsinstelling twee diensten ontwikkeld: de quickscan goed bestuur en de audit goed bestuur.

Quickscan

De quickscan goed bestuur is bedoeld om snel inzicht te krijgen met betrekking tot de vraag of u aan de eisen op het gebied van goed bestuur voldoet. Aan de hand van vragenlijsten, statuten, managementstatuut en ander interne documenten stellen wij vast in hoeverre uw onderwijsinstelling op het gebied van goed bestuur voldoet aan bovengenoemde wet en aan de voor u van toepassing zijnde code goed bestuur. Hierbij nemen wij de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de van toepassing zijnde governance codes mee. Het resultaat is een overzichtelijke rapportage waarin in u snel kunt zien wat de huidige stand van zaken is en welke acties nog ondernomen moeten worden.

Audit goed bestuur

Dit is een uitgebreidere beoordeling dan de quickscan, waarin we per thema:

  • aangeven welke eisen de wet en de code goed bestuur stellen;
  • de huidige stand van zaken inventariseren;
  • de conclusie formuleren met betrekking tot het al dan niet voldoen aan de wet en de code goed bestuur;
  • aanbevelingen doen voor verbeteringen voor uw onderwijsinstelling.

Naast een uitgebreide rapportage geven wij ook een managementsamenvatting en worden alle thema’s in een overzicht uitgewerkt, inclusief de beheersmaatregelen, controleactiviteiten en bevindingen. Ook kunnen wij advies op maat verstrekken op het gebied van edcuational governance.