Algemeen

Update 27 maart 2020: kamerbrief voor de culturele sector

Wij staan in deze moeilijke periode als adviseur naast u. Graag helpen wij u waar mogelijk. Het coronavirus heeft niet alleen grote impact op ons dagelijks leven, maar ook op het functioneren van non-profitorganisaties. Die impact is heel divers en verschilt per situatie. Vaak zal het gaan om juridische vragen. Voorbeelden zijn:

 • Verplichtingen bij het verschuiven of annuleren van evenementen.
 • Inhuur van personeel.
 • Omgang met contracten van ZZP’ers.
 • Jaarrekening op afstand vaststellen (route hierin is afhankelijk van statuten en reglementen).

In het overzicht vindt u meer informatie over juridische en andere vraagstukken.

Culturele sector

Op 27 maart is een kamerbrief gepubliceerd, waarin om steun voor het culturele en creatieve veld wordt gevraagd.

Belangrijkste ontwikkelingen zijn (aanvullend op wat al bekend was):

 1. De maatregel tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 is bekend gemaakt. Dit betreft een tegemoetkoming in de vorm van een gift van €4.000 voor ondernemers in sectoren die zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. Ook een aantal sbi-codes in de culturele sector, zoals musea en theaters, komen hiervoor in aanmerking. De uitwerking van deze regeling vindt u bij de informatie voor ondernemers.
 2. De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt voor een periode van drie maanden opgeschort, indien gehuurd wordt van het Rijksvastgoedbedrijf. Mogelijk volgen gemeenten en provincies dit voorbeeld.
 3. Het fonds Cultuur+Financiering, dat namens Cultuur+Ondernemen leningen verstrekt, heeft besloten om de verplichtingen bij Cultuurleningen met drie maanden uit te stellen.

Op 20 maart zijn de volgende coulancemaatregelen bekend gemaakt. Voor organisaties die subsidie ontvangen in het kader van de Erfgoedwet of de culturele basisinfrastructuur geldt:

 • Bij een subsidie horen prestatie-eisen. Als hieraan niet wordt voldaan door de maatregelen rondom Corona, dan heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie
 • Met ingang van 2019 is voor BIS-instellingen de verplichting tot het vormen van een bestemmingsfonds OCW afgeschaft. De gelden die zijn opgebouwd uit de én de huidige subsidieperioden kunnen eventueel worden gebruikt om financiële gevolgen van de Corona maatregelen op te vangen.
 • Om liquiditeitsproblemen te voorkómen, zullen voorschotten voor juli 2020 al in april worden uitbetaald. Het betreft BIS-subsidies en subsidies die musea op basis van de Erfgoedwet ontvangen (voor huisvesting en beheer + onderhoud van collecties).
 • Voor het indienen van jaarverantwoordingsstukken over 2019 is de deadline verzet van 1 april naar 1 juni. Dit geldt voor instellingen die in de periode 2017-2020 meerjarige BIS-subsidie ontvangen, projectsubsidies en Erfgoedwetsubsidie.

De minister heeft ook kabinetsmaatregelen aangekondigd voor de lange termijn. Wij zullen deze informatie plaatsen zodra deze bekend is.

Welzijn

Op 18 maart 2020 is de lijst met cruciale beroepen uitgebreid met sociaal werk. Werknemers die werkzaam zijn in die cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de kinderopvang en opvang op school. Daarbij is het niet meer noodzakelijk dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het geldt alleen voor beroepsgroepen die in de omstandigheden van het coronavirus vragen om continue bezetting.

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakte bekend, dat er betalingsregelingen mogelijk zijn voor het innen van de premies. Financiële onzekerheid kan leiden tot betalingsproblemen. Daarom is binnen de wettelijke kaders het volgende mogelijk:

 • Een betalingsregeling bij acute geldproblemen
 • Uitstel van betalingen voor het afdragen van pensioenpremies
 • Minder strikt incassobeleid bij het innen van premies.

In overleg met uw relatiebeheerder kunt u contact opnemen met incasso@pfzw.nl

Kerkgenootschappen

Ook kerkgenootschappen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Mits zij aan de voorwaarden voldoen, zoals een omzetverlies van tenminste 20 %.

 

Met vragen en voor meer informatie bent u welkom bij uw relatiebeheerder. Hij kent uw situatie en helpt u graag. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Raadpleeg daarom ook periodiek deze website.

Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is daarom algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

Hoofdbranche |

laatste nieuws