Algemeen

Het coronavirus heeft niet alleen grote impact op ons dagelijks leven, maar zeker ook op non-profitorganisaties. Die impact is heel divers en verschilt per situatie. Vaak zal het gaan om juridische vragen. Voorbeelden zijn:

 • Verplichtingen bij het verschuiven of annuleren van evenementen.
 • Inhuur van personeel.
 • Omgang met contracten van ZZP’ers.
 • Jaarrekening op afstand vaststellen (route hierin is afhankelijk van statuten en reglementen)
 • Het voorkómen van bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonmacht.

Meer informatie over juridische en andere vraagstukken vindt u in het overzicht van de noodmaatregelen.

Wij staan in deze moeilijke periode naast u. Neem voor vragen over uw persoonlijke situatie contact op met uw relatiebeheerder.

Btw-positie

De btw-positie van non-profitorganisaties vraagt over het algemeen extra aandacht. Zeker nu tijdens de coronacrisis. Want als bijvoorbeeld een non-profitinstelling normaliter een horecaruimte aan een externe exploitant verhuurt, maar het restaurant nu door corona is gesloten? Wat zijn dan de gevolgen voor de btw? Lees de toelichting en praktijkvoorbeelden over btw.

Culturele sector

19 november 2020 Tweede steunpakket voor cultuur

Het tweede steunpakket van € 482 miljoen voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast de € 482 miljoen is er ook € 40 miljoen extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten. De culturele sector kan ook een beroep doen op een gedeelte van de algemene steunmaatregelen. Een toelichting vindt u op de site van het Ministerie van OCW.

28 oktober 2020 Aanvullingen op steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Het derde steunpakket is gebaseerd op hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

 1. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Er komt een tijdelijke verbreding van deze TVL. Meer sectoren komen in aanmerking voor de TVL. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen. Hiervoor is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.
 2. € 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
 3. Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. 

2 juni 2020 Museumvereniging

De museumvereniging merkt dat de tekorten blijven oplopen. Dit ondanks de heropening. Zij pleit met name voor tegemoetkoming in de huisvestingskosten. Meer informatie vindt u op de site van de Museumvereniging. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

28 mei 2020 Aanvullende middelen uitgewerkt

Het pakket van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestaat uit vijf onderdelen. Hieronder een samenvatting:

 1. € 113 miljoen is met name bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.
 2. € 50 miljoen is bestemd voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten.
 3. € 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen.  Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.
 4. € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening. Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten.
 5. € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector.

Meer informatie is uitgewerkt in het nieuwsbericht van het Ministerie van OC&W.
Een infographic en overzicht van alle maatregelen staat op de site van de Rijksoverheid.

21 mei 2020 Burgerinitiatief

Het echtpaar Muller is het initiatief “Doe mee met je AOW” gestart. Op woensdag 20 mei ontvangen veel ouderen hun jaarlijkse AOW-vakantiegeld. Geld dat dit jaar mogelijk niet aan een vakantie zal worden uitgegeven. Het echtpaar heeft besloten een deel van hun AOW-vakantiegeld aan de culturele sector te schenken. Zij roepen andere ouderen op, hetzelfde te doen. Minister van Engelshoven gaat de opbrengst van deze actie verdubbelen.

19 mei 2020 Fonds vrijwilligers erfgoed

Het Cultuurfonds heeft een ondersteunende regeling voor erfgoedorganisaties die vooral afhankelijk zijn van vrijwilligers. Organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor initiatieven of aanpassingen die helpen passende maatregelen te nemen vanwege het Covid-19 virus. Lees de regeling op de site van het Cultuurfonds.

30 april 2020 Individuele muzieklessen toegestaan

Minister van Engelshoven heeft bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand). Het verbod op samenkomsten (dus groepslessen) blijft tot en met 19 mei 2020 onverminderd van kracht. Het verbod blijft dus van toepassing op de groepsactiviteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke.

15 april 2020 Kabinet stelt 300 miljoen extra beschikbaar

Op 15 april is bekend geworden dat het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de culturele sector. Hiermee worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector door de eerste maanden van de crisis heen geholpen en in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. In het kort zijn de volgende maatregelen genomen:

 1. Er wordt geld ingezet voor het ophogen van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.
 2. Het kabinet trekt geld uit voor het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
 3. De zes rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, podia en filmtheaters.
 4. De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Hier kunnen cruciale private partijen, zoals vrije theaterproducenten en commerciële festivals terecht. Hiervoor moeten wel de generieke maatregelen maximaal zijn benut.

Gedetailleerde informatie is te vinden op de site van de rijksoverheid.

27 maart 2020 Verzoek om steun aan kamer

Op 27 maart is een kamerbrief gepubliceerd, waarin om steun voor het culturele en creatieve veld wordt gevraagd. Belangrijkste ontwikkelingen zijn (aanvullend op wat al bekend was):

 1. De maatregel tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 is bekend gemaakt. Dit betreft een tegemoetkoming in de vorm van een gift van €4.000 voor ondernemers in sectoren die zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. Ook een aantal sbi-codes in de culturele sector, zoals musea en theaters, komen hiervoor in aanmerking. De uitwerking van deze regeling vindt u bij de informatie voor ondernemers.
 2. De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt voor een periode van drie maanden opgeschort, indien gehuurd wordt van het Rijksvastgoedbedrijf. Mogelijk volgen gemeenten en provincies dit voorbeeld.
 3. Het fonds Cultuur+Financiering, dat namens Cultuur+Ondernemen leningen verstrekt, heeft besloten om de verplichtingen bij Cultuurleningen met drie maanden uit te stellen.

Op 20 maart zijn de volgende coulancemaatregelen bekend gemaakt. Voor organisaties die subsidie ontvangen in het kader van de Erfgoedwet of de culturele basisinfrastructuur geldt:

 • Bij een subsidie horen prestatie-eisen. Als hieraan niet wordt voldaan door de maatregelen rondom Corona, dan heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie
 • Met ingang van 2019 is voor BIS-instellingen de verplichting tot het vormen van een bestemmingsfonds OCW afgeschaft. De gelden die zijn opgebouwd uit de én de huidige subsidieperioden kunnen eventueel worden gebruikt om financiële gevolgen van de Corona maatregelen op te vangen.
 • Om liquiditeitsproblemen te voorkómen, zullen voorschotten voor juli 2020 al in april worden uitbetaald. Het betreft BIS-subsidies en subsidies die musea op basis van de Erfgoedwet ontvangen (voor huisvesting en beheer + onderhoud van collecties).
 • Voor het indienen van jaarverantwoordingsstukken over 2019 is de deadline verzet van 1 april naar 1 juni. Dit geldt voor instellingen die in de periode 2017-2020 meerjarige BIS-subsidie ontvangen, projectsubsidies en Erfgoedwetsubsidie.

De minister heeft ook kabinetsmaatregelen aangekondigd voor de lange termijn. Wij zullen deze informatie plaatsen zodra deze bekend is.

Welzijn

20 april 2020: Deadline indienen subsidieaanvraag verlengd

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bekend gemaakt dat vanwege de coronacrisis de deadline voor het indienen van een aanvraag tot subsidievaststelling wordt verlengd met drie maanden. Dit geldt onder andere voor de instellingssubsidie 2019 en projectsubsidies die in het 4e kwartaal 2019 zijn beëindigd.

7 april 2020: Betalingsregelingen pensioenfonds mogelijk

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakte bekend, dat er betalingsregelingen mogelijk zijn voor het innen van de premies. Financiële onzekerheid kan leiden tot betalingsproblemen. Daarom is binnen de wettelijke kaders het volgende mogelijk:

 • Een betalingsregeling bij acute geldproblemen
 • Uitstel van betalingen voor het afdragen van pensioenpremies
 • Minder strikt incassobeleid bij het innen van premies.

In overleg met uw relatiebeheerder kunt u contact opnemen met incasso@pfzw.nl

 

Initiatieven banken

Verenigingen en stichtingen kunnen een beroep doen op de Rabobank als er financiële problemen zijn ten gevolge van de coronacrisis. Het betreft een fonds voor klanten waarvan de activiteiten plaatsvinden in het werkgebied van de lokale bank. De voorwaarden kunt u nalezen bij het Rabobank Coöperatief Fonds.

Kerkgenootschappen

Ook kerkgenootschappen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Mits zij aan de voorwaarden voldoen, zoals een omzetverlies van tenminste 20 %.

Met vragen en voor meer informatie bent u welkom bij uw relatiebeheerder. Hij kent uw situatie en helpt u graag. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Raadpleeg daarom ook periodiek deze website.

Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is daarom algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

Hoofdbranche |

Actueel