Onderwijs en kinderopvang

 • Scholen
  vinden hieronder informatie over het steunpakket (2021) en de controle van de jaarrekening  (2020) voor het onderwijs.
 • Kinderopvangorganisaties
  vinden hieronder informatie over effecten voor de branche.
 • Algemene informatie
  voor ondernemingen vindt u in het overzicht voor mkb’ers.

Samenvatting steunpakket onderwijs € 8,5 miljard in 2,5 jaar
Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW stelt extra geld beschikbaar voor het herstellen van de achterstanden die leerlingen/studenten in het onderwijs hebben opgelopen als gevolg van de corona maatregelen. Het Nationaal Programma Onderwijs gaat gepaard met € 8,5 miljard investeringen in een steunprogramma voor herstel en perspectief in het hele onderwijs.  Van dit bedrag is € 5,8 miljard bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs en € 2,7 miljard voor het middelbaar  beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Hierna volgen de maatregelen per sector.

Voorschoolse educatie (peuteropvang)

 • Het inhaal- en ondersteuningsprogramma voor VE-kinderen in de peuteropvang van het voorjaar 2020 (toen 7 miljoen) wordt herhaald (subsidie op aanvraag voor kinderopvangorganisaties die VE aanbieden).

PO/VO

 • Iedere school moet een analyse uitvoeren om de achterstanden in kaart te brengen (voor zomer 2021). Op basis hiervan stelt de school een schoolprogramma (meerjarenplan) op waarbij een keuze kan worden gemaakt uit bewezen effectieve interventies (menukaart / catalogus). De MR moet toestemming geven voor dit plan en de gemeente moet worden geïnformeerd. De scholen ontvangen middelen voor de uitvoering van dit plan. Bij het verstrekken van de middelen is het uitgangspunt dat de bekostiging aansluit bij de grootte van de leerachterstanden op instellingsniveau. Scholen en gemeenten met relatief veel leerachterstanden krijgen daarbij een hogere bijdrage;
 • De nieuwkomersbekostiging gaat van 1 tot 2 jaar naar maximaal 4 jaar;
 • Er komt opnieuw een subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma en het bestaand programma uit 2020 (€ 280 mln.) mag doorlopen tot einde van het kalenderjaar 2021 in plaats van einde schooljaar 2020-2021;
 • De subsidie ‘extra hulp in de klas’ (PO/VO/MBO) die € 210 mln. bedroeg en van 18 december 2020 tot 24 januari 2021 kon worden aangevraagd (via regionale samenwerkingen) wordt uitgebreid;
 • Er komen extra middelen voor (verlengde) heterogene brugklassen (VO)
 • Samenwerkingsverbanden ontvangen (tijdelijk) extra budget voor (v)so en Pro omdat de verblijfsduur van leerlingen in het Pro en (v)so naar verwachting langer wordt;
 • Verantwoording vindt plaats in het jaarverslag. Er dient hiertoe een afzonderlijke ‘coronaparagraaf’ te worden opgenomen;
 • De inspectie gaat thema-onderzoeken uitvoeren om op stelselniveau een beeld te geven.

MBO/HO

 • Er komen steunmaatregelen t.a.v. de studiebeurs en reisproduct. Omdat dit niet direct de instelling raakt heb ik die even buiten beschouwing gelaten;
 • Inhaal- en ondersteuningsonderwijs mbo wordt uitgebreid naar hbo en wo (geneeskunde). € 70 mln. in totaal voor 2021 (50%/ mbo / 50% ho)
 • Alle studenten voor komend studiejaar (2021-2022) halvering les-, cursus-, collegegeld. De instellingen worden voor gederfde inkomsten gecompenseerd;
 • De instellingen worden door de gevolgen van de corona-crisis geconfronteerd met een zeer forse groei in studentenaantallen en een langere verblijfsduur van studenten die niet voorzien kon worden. Om de instellingen in staat te stellen hier op in te spelen wordt de financieringssystematiek op basis van de referentieraming eenmalig aangepast en aangevuld. De bekostiging (lumpsum)/macrobudget wordt daardoor eerder (omhoog) bijgesteld naar het hogere aantal studenten op macroniveau. Leidt dus direct tot hogere lumpsum bekostiging;
 • Met ingang van 1 januari 2022 zullen de middelen uit regelingen met betrekking tot onder meer inhaal en ondersteuningsprogramma’s, investeringen in devices, de aanpak jeugdwerkloosheid, snel-testen en studie- en studentenbegeleiding voor de resterende duur van het programma in een op de reguliere bekostiging aanvullende ”corona-enveloppe” aan de instellingen ter beschikking worden gesteld. De onderwijsopslag in de bekostiging wordt hiertoe verhoogd;
 • In het HO komt er extra onderzoeksbudget (€ 162 mln.) voor instellingen om onderzoekers voor onderwijsgevende taken te behouden in het hoger onderwijs.

Wij helpen u graag verder bij het doorrekenen en verwerken van deze maatregelen. Neem gerust contact met ons op.

Controle van de jaarrekening voor onderwijsinstellingen

26 mei 2020 update:

Informatie over de coulance regeling is bekend gemaakt.

16 maart 2020 bepleiten mogelijkheid tot uitstel:

Door het Corona virus zijn scholen gesloten en werken de meeste medewerkers van onderwijsinstellingen en administratiekantoren thuis. Ook onze medewerkers werken in principe vanuit de thuissituatie. Dit betekent wellicht dat dit  minder praktisch is. Ook kan extra uitval wegens ziekte, zowel bij onze opdrachtgevers als bij onze eigen organisatie verwacht worden. Wij proberen ons zoveel mogelijk aan onze planningsafspraken te houden, maar de realiteit zal zijn dat dit niet in alle gevallen mogelijk is door deze overmachtssituatie. Wij vragen uw begrip daarvoor. Onze relatiebeheerders zullen met de contactpersonen van onze opdrachtgevers afstemmen wat de consequenties van de ontwikkelingen voor de uitvoering van de controle en de planning zijn.

De vraag komt ook naar voren of voor alle onderwijsinstellingen de deadline van 1 juli 2020 voor de aanlevering van jaarstukken e.d. bij DUO wel haalbaar is. Door de grote onzekerheden op dit moment is dat nog moeilijk te zeggen. Wij zullen dit punt via de Werkgroep Onderwijs van onze beroepsorganisatie (NBA), waar wij deel van uitmaken, ook met het Ministerie van OCW afstemmen en pleiten voor de mogelijkheid tot uitstel waar dit nodig is.

Mocht u nog vragen hebben over dit bericht of anderszins, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Informatie voor kinderopvangorganisaties

12 januari 2021:

Vanaf 23 december 2020 tot en met ten minste 9 februari 2021 is de kinderopvang opnieuw gesloten. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open. Maar er geldt wel het dringende verzoek om hiervan alleen gebruik te maken als ouders een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

4 januari 2021:

Vanaf 23 december 2020 tot en met ten minste 17 januari 2021 is de kinderopvang opnieuw gesloten. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open. Maar er geldt wel het dringende verzoek om hiervan alleen gebruik te maken als ouders een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang tot de maximum uurprijs. Dus kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om ouders die

 1. Gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. Voor deze laatste groep betekent dat de langverwachte duidelijkheid.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Maar het kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt.

8 juni 2020:

Per 8 juni gaan de basisscholen en buitenschoolse opvang weer volledig open. Dit betekent veel voor uw kinderopvangorganisatie. Wellicht heeft u te maken met ruimere openingstijden, extra overleggen met de oudercommissie, administratieve lasten, verspreide inzet van uw pedagogisch medewerkers. Onze adviseurs staan  u graag met raad en daad terzijde. Neem gerust contact op om af te stemmen over uw bedrijfsvoering, inrichting van processen en economische consequenties.

 30 april 2020:

De overheid heeft besloten de kosten van de kinderopvang voor ouders te compenseren gedurende de periode van sluiting vanaf 16 maart 2020. Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang heeft de rekentool “Omzetverlies Compensatieregeling” ontwikkeld. Met behulp hiervan kunt u bepalen welke impact de compensatieregeling heeft voor uw organisatie. Het excelbestand en de handleiding vindt u op de site van het Waarborgfonds Kinderopvang. Wij helpen u graag verder.

28 april 2020:

Er is een groep ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangt. Het is een diverse groep, bijvoorbeeld expats en eenoudergezinnen. Ze zijn niet in beeld bij de Belastingdienst en vallen daarom buiten de compensatiemaatregelen. Voor hen is een meldpunt geopend door Boink.

22 april 2020:

De kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders totdat de deuren op 11 mei weer opengaan. Meer informatie vindt u op de website van Belangenvereniging BMK.

Het is twijfelachtig of ouders die geen gebruik meer maken van opvang het contract zullen voortzetten.  Ouders die kosten maken voor informele alternatieven kunnen hun contract immers opzeggen. Dat geldt ook voor ouders die werkloos raken.

Het is daarom goed nieuws dat ook kinderopvangaanbieders gebruik kunnen maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

20 april 2020:

De terugbetaling van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de Belastingdienst Toeslagen. U vindt meer informatie in een Kamerbrief  waarin staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW de compensatieregeling op hoofdlijnen beschrijft. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang langer duurt. De betaling zal dan betrekking hebben over deze langere periode. De betaling over de periode 16 maart tot en met 28 april zal volgens de huidige planning plaats vinden in de maanden juni / juli. Als de sluiting wordt verlengd zal de eenmalige betaling op een later moment plaats vinden. Meer informatie vindt u op de website van de Belangenvereniging Boink.

6 april 2020:

Om kinderopvangorganisaties overeind te houden riepen staatssecretarissen Van Ark (Sociale Zaken) en Van Huffelen (Financiën) ouders op om wel de rekening te blijven betalen na de sluiting op 16 maart. Daarbij is aan ouders beloofd, dat zij voor hun eigen bijdrage worden gecompenseerd. Daarnaast is toegezegd, dat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook als er geen gebruik wordt gemaakt van noodopvang. Die compensatie gaat in elk geval 175 miljoen euro kosten, meldt minister Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De brancheorganisaties zijn in gesprek met de minister.

Ons advies:

Uw relatiebeheerder, die uw situatie kent, denkt graag met u mee. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Raadpleeg daarom periodiek deze website.

Bronnen:

 

Let op
Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is uit dien hoofde algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze specialisten

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • A. (Arjen) van der Plas MSc RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner